>

Relaterade personer

Ebba Walberg Snygg

Johan Norin

Relaterade verksamhetsområden

Anställning och bemanning

13 juni 2024 · Artikel

Nya regler för inhyrd arbetskraft: är ditt företag förberett?

Den nya 24-månadersregeln innebär att bemanningsanställda som varit uthyrda i mer än 24 månader under en 36-månadersperiod antingen ska erbjudas tillsvidareanställning eller två månadslöner. Vilka personer som omfattas av regeln kan bli en stridsfråga i höst, och felaktiga bedömningar kan leda till kostsamma skadestånd. Företag måste nu noggrant avgöra vilka som omfattas och räkna placeringstid samt vara medvetna om att de bär risken för felbedömningar.

En ny regel (”24-månadersregeln”) som innebär att bemanningsanställda som varit uthyrda till ett kundföretag i mer än 24 månader under en 36 månadsperiod ska erbjudas en tillsvidareanställning eller betala två månadslöner trädde i kraft den 1 oktober 2022 och kommer följaktligen börja få effekt till hösten. Regeln omfattar betydligt fler än de som i vardagligt tal kallas bemanningsanställda och det är därför hög tid för alla företag som hyr in arbetskraft att se över sina skyldigheter.

Många konsulter omfattas av de nya reglerna

Utgångspunkten är att många konsulter omfattas av den nya regeln. Två viktiga undantag från detta är egenföretagare och entreprenad. Gränsdragningen mot entreprenad, och  relaterade frågor, har visat sig kunna bli en av höstens stora stridsfrågor. För tillfället lobbar olika parter för att den för dem föredragna gränsdragningen ska gälla, men det faktiska svaret lär dröja till dess Arbetsdomstolen hunnit pröva frågan.

Avgörande för bedömningen är om arbetet sker under kundföretagets kontroll och ledning eller om konsulten levererar en självständig tjänst där kundföretaget snarare intar ställning som beställare.

Som kundföretag är det ytterst viktigt att ha med sig att skyldigheten gäller gentemot konsulten och inte konsultföretaget. Oaktat vad eventuella konsultföretag eller deras arbetsgivarorganisationer förespråkar är det alltså kundföretagen som helt och fullt bär risken för en felaktig bedömning. Felaktiga bedömningar kan bli dyra då var och en av konsulterna kan rikta krav på såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd.

Placeringstiden – oklarheter kring vad 24 månader innebär

När man väl slutit sig till om en viss konsult omfattas av regeln eller ej uppstår nästa problem, vad innebär 24 månader? Att faktiskt arbetat tid ska beaktas är självklart. Arbetsmarknadens parter har därtill genom huvudavtalsnämnden även slutit sig till att tiden vid löpande uppdrag på hel- eller deltid ska beräknas löpande och även innefatta ledig tid, med några få undantag.

Huruvida Arbetsdomstolen kommer dela den uppfattningen eller ej återstår att se. I brist på annan ledning är det dock det bästa svaret som kan lämnas i nuläget. Beräkningen av placeringstid är av yttersta vikt, erbjudandet eller två månadslöner ska nämligen lämnas inom en månad från det att skyldigheten infaller. Missar man fönstret riskerar man såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd.

Värvningsklausuler kan skapa moment 22

Avslutningsvis ska man även vara vaksam på eventuella värvningsförbud i konsultavtalen. Det är ytterst tveksamt att en enkel hänvisning till att tvingande lag går före avtal kommer hålla, inte minst då 24-månadersregeln rent faktiskt inte innehåller en skyldighet att värva (erbjuda anställning) – kundföretaget kan lika gärna betala två månadslöner till konsulten. 

Sammantaget kan konstateras att den nya regeln kommer orsaka huvudvärk i många organisationer och lagstiftaren har inte gjort det enkelt för företag att veta vad som gäller. Förutsatt att inga värvningsförbud eller liknande finns i avtalen med konsultföretaget ska man dock ha med sig att det inte finns någon juridisk risk med att erbjuda ett anställningsavtal för mycket, medan ett missat erbjudande riskerar att leda till skadestånd.