>

Anställning och bemanning

I en global, sammanlänkad ekonomi förändras förutsättningarna på arbetsmarknaden ständigt. Kompetens och personal blir viktiga resurser för att kunna konkurrera på en internationell marknad vilket ställer höga krav på både ledare och medarbetare. Samtidigt uppdateras arbetslagstiftningen i både Sverige och EU i takt med att nya affärsmodeller och arbetssätt växer fram. Att hålla sig uppdaterad kan innebära en utmaning, men hanteras förändringarna rätt kan det också innebära stora möjligheter för en verksamhet. Inte minst när det gäller att attrahera och behålla rätt kompetens.

Omställningsprocesser, förhandlingar och tvister

När förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras hjälper vi arbetsgivare i strategiska och operativa frågor kring arbetsrätt. Vi bistår våra klienter i förhandlingar, tvister och utredningar, hjälper till med att utveckla och implementera arbetsrättsliga processer och vid omorganisationer.

Vi bistår arbetsgivare från planeringsstadiet till genomförande i omställningsprocesser av vitt skilda slag. Vi förhandlar kollektivavtal, omorganisationer och individärenden såsom omplacering, uppsägning, och avsked. Arbetsrättsliga tvister utgör en naturlig del av vår verksamhet, då vi regelbundet företräder arbetsgivare i både Arbetsdomstolen, tingsrätterna och i skiljeförfaranden.

Samhällsklimatet och visselblåsningar har lett till ett ökat behov av oberoende och rättssäkra utredningar. I komplexa situationer hjälper vi som extern part både privat och offentliga verksamheter med beslutsunderlag och slutsatser samt ger förslag på lämpliga åtgärder.  

Nära samarbete med arbetsgivare

Vi samarbetar nära arbetsgivarna och ledning med ansvariga för HR och personal i en lång rad arbetsrättsliga frågor. Vi har ett vidsträckt internationellt arbetsrättsnätverk i de fall vårt arbete sträcker sig utanför Sveriges gränser.

Vi hjälper våra klienter med bland annat följande frågor:

 • Kollektivavtal, incitamentsprogram och personalpolicy
 • Förhandling med fackförbund och anställda
 • Arbetsrätt vid företagsöverlåtelser, outsourcing och omorganisation
 • Riskhantering vid due diligence och avtalsskrivning
 • Arbetsrättsliga domstolsprocesser
 • Företagshemligheter och illojalitet
 • Skräddarsydd utbildning
 • Uppsägningar
 • Diskriminering, trakasserier
 • Arbetsmiljö
 • Gränsöverskridande anställningsfrågor
 • Utstationeringar

Vårt erbjudande handlar inte bara om att kvalitetssäkra arbetsrättsliga processer, det vill säga att de ligger i linje med lag, praxis och kollektivavtal. Vår erfarenhet och vårt breda kontaktnät gör att vi också kan hitta kommersiellt anpassade lösningar som passar den enskilda klientens särskilda verksamhet. Det är kombinationen av teoretisk spetskompetens, praktisk erfarenhet och örat mot rälsen som är utgångspunkterna för vårt arbete.