>

Allmänna villkor

1. Tillämpning och tolkning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Moll Wendén Advokatbyrå AB, (”Moll Wendén” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller sina klienter.

1.2 Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed liksom motsvarande regler inom andra behöriga advokatsamfund (inklusive Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE)) gäller också för våra tjänster.

1.3 När det i dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) i uppdragsbekräftelsen talas om ”tjänster” avses rådgivning såväl som andra tjänster, och när det talas om ”uppdrag” ska samtliga delar och aspekter av ärendet gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag och detta även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, innefattar flera instruktioner (meddelade vid ett och samma eller vid olika tillfällen), hanteras av flera team inom Moll Wendén, adresserar flera rättsområden eller om separata fakturor ställs ut eller om vi företräder flera juridiska eller fysiska personer.

2. Personuppgifter

Inom ramen för uppdraget kan vi komma att få tillgång till personuppgifter om bland annat er, era anställda och andra personer i uppdraget. Vi kommer att behandla sådana personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

3. Tjänster

3.1 För varje uppdrag har en av våra delägare huvudansvaret för de tjänster som vi tillhandahåller er (”uppdragsansvarig delägare”). Uppdragsansvarig delägare har handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

3.2 Våra tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för oss i det enskilda uppdraget. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

3.3 Vi tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning avseende förtjänster av att genomföra en viss investering eller transaktion. Vi tillhandahåller inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.

3.4 Vi tillhandahåller inte rådgivning om eller utifrån rättsläget i någon annan jurisdiktion än Sverige såvida inte Moll Wendéns jurist är kvalificerad inom en annan jurisdiktion och vi har samtyckt till att lämna rådgivning om rättsläget i den jurisdiktionen. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra länder. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som ni har rätt att förlita er på. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister.

3.5 Samtidigt som det är vår policy att i vissa fall och på generell basis (t.ex. genom nyhetsbrev) informera våra klienter och andra om utvecklingen på det juridiska området, är de råd vi lämnar till er i ett uppdrag baserat på rättsläget vid den tidpunkten. Vi förbinder oss inte att uppdatera dem med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

4. Kommunikation

4.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via Internet och e-post. Även om Internet och e-post är effektiva sätt att kommunicera på, innebär de risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker. Om ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via Internet eller e-post i samband med ett uppdrag, ber vi er att meddela uppdragsansvarig delägare detta.
4.2 Våra spam- och virusfilter och andra säkerhets-anordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

5. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om det inte särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

6. Sekretess och utlämnande av information

6.1 Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till oss. I vissa fall åligger det oss emellertid enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information i vissa situationer.

6.2 I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.

6.3 Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkt 2.1.

6.4 Vi kan enligt lag vara skyldiga att lämna uppgifter till skattemyndigheterna om ert momsnummer och de belopp som vi har fakturerat er. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar dessa uppgifter till skattemyndigheterna.
6.5 När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring lämna information om vår medverkan och om andra redan allmänt kända uppgifter. I dessa situationer får vi också, såvida ni inte meddelar oss annat, visa era logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Detsamma gäller även i förhållande till ett ärende som inte är allmänt känt om ni uttryckligen samtyckt till att vi offentliggör vår medverkan.

7. Arvoden och kostnader

7.1 Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Moll Wendén, tidspress och uppnått resultat.

7.2 Om det är möjligt kan vi inför ett uppdrag och på er begäran göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande hålla er underrättade om det upparbetade arvodet så länge uppdraget fortgår. En uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

7.3 Utöver arvoden debiterar vi ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, catering, telefonkonferenser och omfattande kopiering.

7.4 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

8. Fakturering och betalning

8.1 I regel fakturerar vi er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster vi utfört. I de fall vi fakturerat er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

8.2 I vissa fall kommer vi att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

8.3 Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen efter den dröjsmålsräntesats som gäller enligt den svenska räntelagen.

8.4 I svenska domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Detta är dock inte alltid fallet. Under vissa förutsättningar ersätts de inte alls eller endast delvis. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part eller om ni inte tillerkänns full ersättning för rättegångskostnaderna, måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

8.5 Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar en försäkring i anspråk måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

8.6 Om ni ber oss att adressera en faktura till någon annan kan vi endast acceptera det om det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om vi begär det, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och fakturamottagaren uppkommer inte.

8.7 Om ni i förhållande till belopp som vi fakturerat er är skyldiga att innehålla eller dra av ett visst belopp enligt lokala skatteregler, måste ni betala oss ett belopp som motsvarar det innehållna eller avdragna beloppet så att vi alltid erhåller ett belopp som motsvarar det fakturerade.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

9.1 Er förbindelse är med Moll Wendén endast och inte med någon annan till Moll Wendén närstående juridisk eller fysisk person (även om er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att tjänsterna utförs av vissa specifika personer). Således ska ingen annan än Moll Wendén ansvara för de tjänster som tillhandahålls såvida inte annat följer av tvingande lag. Utan att begränsa allmängiltigheten av vad som sagts i det föregående, ska dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen i den utsträckning de innehåller ansvarsbegränsningar gälla till förmån för varje till Moll Wendén närstående juridisk eller fysisk person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd eller konsult). Beloppsmässiga begränsningar ska då avse Moll Wendén och de med Moll Wendén närstående juridiska och fysiska personerna på aggregerad nivå.

9.2 Vi har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Ansvaret för skada som ni vållats av oss genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande är begränsat till belopp som ersätts enligt denna ansvarsförsäkring.

9.3 Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte inskränks.

9.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss (och oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.

9.5 Har vi tillsammans med en annan rådgivare eller fackman ansvar för en och samma skada och har ni, eller anses ni ha, accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till den andra rådgivaren eller fackmannen, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi regressvis hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte).

9.6 Vi ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket de var avsedda. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 9.10 ansvarar vi inte för skada som drabbar tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

9.7 Vi ansvarar inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

9.8 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss enligt lag, t ex de som beskrivs i punkterna 2.1, 2.2 och 6.4.

9.9 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9.10 Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtanden eller liknande till en utomstående person.

10. Klagomål och krav

10.1 Om ni av något skäl är missnöjda med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela uppdragsansvarig delägare detta så snart som möjligt. Alternativt kan ni kontakta klientansvarig delägare (den delägare som är er primära kontakt inom Moll Wendén) eller vår risk- och kvalitetsansvarige delägare på thomas.ogard@mollwenden.se.

10.2 Krav ska framställas skriftligen, tillställas vår risk- och kvalitetsansvarige delägare på thomas.ogard@mollwenden.se och åtföljas av en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan ni åsamkats med anledning därav. För att kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid men inte senare än sex månader efter den tidpunkt ni fick kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om skadan och om att skadan kan ha föranletts av vårt påstådda fel eller försummelse. Ett krav kan under inga omständigheter framställas efter utgången av den preskriptionstid som gäller enligt lag.

10.3 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor, en uppdragsbekräftelse eller due diligence-rapport eller annat dokument – håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.

10.4 Om vi utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

10.5 Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.

11. Ansvarsförsäkring

Vi har för vår verksamhet anpassade ansvars-försäkringar med välkända försäkringsbolag. Vi redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan på begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.

12. Uppdragets upphörande

12.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

12.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning av våra arvoden och kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet oss emellan inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

13. Arkivering

13.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

13.2 Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och god advokatsed tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på någon elektronisk lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

13.3 Om vi inte avtalar annat kommer vi att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. Vi kommer emellertid att behålla en kopia av originalhandlingarna för vårt eget arkiv.

14. Ändringar, företräde och språkversioner

14.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webbplats www.mollwenden.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

14.2 Om vi har angett särskilda villkor i förhållande till ett uppdrag eller del av ett uppdrag (i en uppdragsbekräftelse, due diligence-rapport eller annat dokument) ska de villkoren äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

14.3 Dessa allmänna villkor har upprättats på svenska och engelska. Om inte annat avtalats gäller den svenskspråkiga versionen för klienter med hemvist i Sverige och den engelskspråkiga versionen för övriga klienter.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1 Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor för uppdraget jämte samtliga frågeställningar med anledning av dem, vårt uppdrag och våra tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

15.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Det språk som ska användas är svenska eller, om ni eller vi begär det, engelska.

15.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt gentemot den andra parten med anledning av tvisten eller gentemot en försäkringsgivare eller om parten enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna informationen.

15.4 Oavsett vad som sägs i punkt 15.2 har vi rätt att väcka talan mot er angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

Senast ändrad juni 2019