>

18 september 2021 · Nyhet

Moll Wendén biträder AegirBio AB vid förvärv av Dynamic Code AB (publ) och riktad nyemission

Moll Wendén agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med ingåendet av aktieöverlåtelseavtal om förvärv av Dynamic Code AB (publ). Under förutsättning att samtliga aktieägare genomför aktieförsäljningen och att samtliga teckningsoptioner förvärvas uppgår köpeskillingen sammanlagt till cirka 1,5 miljarder kronor. Köpeskillingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i AegirBio. 

Transaktionen avses genomföras den 1 november 2021 varvid AegirBio kommer att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt att 95 procent av aktieägarna i Dynamic Code ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet.

I anslutning till förvärvet biträdde Moll Wendén AegirBio vid en riktad nyemission om 127,4 miljoner kronor. Kapitaltillskottet från nyemissionen samt en lånefinansiering om 75 miljoner kronor avses primärt användas till att finansiera förvärvet av Dynamic Code samt att möjliggöra ytterligare förvärv.

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Bolaget, som har sitt säte i Linköping, har cirka 60 anställda och en omsättning om 278 miljoner kronor. 

Genom förvärvet kommer AegirBio att vidga sitt erbjudande med en helhetslösning som erbjuder en komplett kedja från säkra hemtester till efterföljande diagnos och behandling. Bolaget stärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester med ytterligare ett bolag. 

För mer information, se AegirBios pressmeddelande här.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (delägare), Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Alexandra Johansson (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist).