>

Kapitalmarknad och publik M&A

Kapitalmarknadens främsta funktion är att förbättra transaktioners effektivitet genom att erbjuda en marknadsplats för bolag och investerare att mötas. Några exempel är vid börsnoteringar eller emissioner. Kapitalmarknaden är under strikt reglering i syfte att skydda investerarna. Moll Wendén erbjuder rådgivning inom aktiemarknadsrätt till börsbolag, aktieägare och andra aktörer på aktiemarknaden.

Juridisk rådgivning kring kapitalanskaffning, bolagsstyrning och omstrukturering

Som specialister inom kapital- och aktiemarknadsrätten hjälper vi bolag med börsnoteringar samt emissioner i syfte att ge bolaget möjlighet till ett kapitaltillskott. Vi hjälper till med projektledning av kapitalanskaffningen från start till slut och vår rådgivning inkluderar både strategiska och strukturella frågor. 

Vi har specialistkompetens i frågor om kapitalanskaffningar, kapitalmarknadstransaktioner, börsintroduktioner samt publik M&A. Dessutom har vi omfattande erfarenhet av rådgivning om bolagsstyrning, incitamentsprogram, fusioner, omstruktureringar samt frågor relaterade till informationsgivning, såsom insiderfrågor och flaggning. 

Vi erbjuder en bred affärsjuridisk kompetens då vårt arbete täcker alla typer av aktiemarknadstransaktioner och bolagsrättsliga frågor. Vid transaktioner som behöver specialister i andra områden sätter vi samman en grupp för att täcka områden såsom fastighetsrätt och arbetsrätt. Vi bevakar löpande frågor om marknaden, god sed samt lagstiftning och är uppdaterade om marknadens senaste trender. 

Vi hjälper ledning och ägare

Vi arbetar tillsammans med ledning eller ägare i bolag som redan är börsnoterade eller som planerar en börsnotering. Inom aktiemarknadsrättens område biträder vi svenska och utländska börsbolag, private equity-bolag samt riskkapitalbolag såväl som andra aktörer i transaktioner. 

Utöver detta arbetar vi även med onoterade bolag, både svenska och internationella företag, som önskar råd och vägledning i deras frågor om kapitalmarknads- eller aktiemarknadsrätten. 

Vår rådgivning innefattar frågor relaterade till:

  • Börsintroduktioner
  • Emissioner och andra kapitalanskaffningar
  • Incitamentsprogram
  • Bolagsstyrning, genomförande av bolagsstämmor, styrelsesammansättningar, samt inlösen- och återköpsprogram 
  • Bolagsrätt
  • Insiderregler och MAR 
  • Informationsfrågor
  • Offentliga uppköpserbjudanden (takeover-regler)
  • Omstruktureringar
  • God sed på aktiemarknaden 

Vi erbjuder bred affärsjuridisk kompetens och rådgivning i allt från börsnoteringar och uppköpserbjudanden på aktiemarknaden till kapitalanskaffningar och omstruktureringar.