>

Relaterade verksamhetsområden

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

20 december 2021 · Artikel

Nya förenklade upphandlingsregler fr o m 1 februari 2022

Den 1 februari 2022 införs nya regler för upphandling. Syftet med lagändringarna är att förenkla upphandlingsförfarandet. Samtidigt ökar kraven på upphandlande organisationer att vara tydliga med vad som gäller för varje enskild upphandling. 

Från och med den 1 februari 2022 kommer nya, förenklade regler att gälla för upphandling (inom det icke-direktivstyrda området). Syftet är att göra reglerna enklare i utformning och innehåll och regelverket kommer endast innehålla regler som är nödvändiga för att upphandlande organisationer ska ha ramar att förhålla sig till samtidigt som vissa regler krävs för att skydda leverantörerna. 

Befintliga lagar som påverkas av de nya reglerna

Eftersom de nya reglerna gäller det icke-direktivstyrda området (dvs. under tröskelvärdena) handlar det om upphandlingar som ligger under EU:s tröskelvärden. De nya reglerna kommer att påverka följande lagar:

  • Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Upphandlingar som påbörjas den 1 februari 2022 och senare är de som omfattas av de nya reglerna. 

Tydliggör upphandlingsförfarandet internt och externt

De nya reglerna innebär bl.a. följande:

  • Inga förfaranderegler gäller för icke-direktivstyrda upphandlingar
  • Ett nytt kapitel 19 a, gällande direktupphandlingar, införs i LOU och LUF
  • Direktupphandlingsgränsen höjs för upphandlingar enligt LOU, LUF och LUFS
  • Täckningsköp genom direktupphandling under pågående överprövningsprocess tillåts under vissa omständigheter enligt LOU och LUF
  • Utökade möjligheter till dialog och förhandling införs
  • Utökade möjligheter till reserverad upphandling för verksamheter vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden

Notera också att nya tröskelvärden gäller från och med den 1 januari 2022.

De nya bestämmelserna lämnar ett stort utrymme åt upphandlande organisationer att utforma upphandlingen själv. Detta innebär en stor flexibilitet samtidigt som det ställs högre krav på upphandlande organisationer att tydligt beskriva i upphandlingsdokumenten vad som gäller för varje enskild upphandling. 

Av denna anledning kan det vara bra att se över och anpassa policyer och riktlinjer som behandlar hur upphandlingsförfarandet ska gå till. På samma sätt är det av vikt att se över vilka upphandlingar som planeras framöver för att säkerställa att rätt regler tillämpas. 

Kontakta gärna oss om ni har några frågor om de nya bestämmelserna eller om ni har andra upphandlingsrelaterade frågor.