>

Offentlig upphandling / Offentlig förvaltning

Den offentliga affären är värd ca 800 miljarder kronor årligen. Offentlig förvaltning behöver förhålla sig till ett antal regelverk, där upphandlingslagstiftningen syftar till att främja konkurrensen på EU:s inre marknad och ställer krav på hur upphandlande myndigheter och enheter ska och får agera i samband med anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader. Regelverket kompletteras löpande med nya bestämmelser och rättspraxis utvecklas i hög takt av domstolar. För att lyckas med offentliga upphandlingar är det därför av vikt att både upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer är informerade och har koll på vilka möjligheter som finns samt vad som kan hända om regelverken inte efterföljs.

Mångårig erfarenhet inom alla delar av den offentliga affären

Våra experter inom offentlig upphandling har omfattande och mångårig erfarenhet inom offentliga affärer, bland annat från domstolsväsendet, hos upphandlande myndigheter, på anbudsgivande bolag och på tillsynsmyndighet. Vi har omfattande erfarenheter från samtliga delar av den offentliga affären och vi biträder klienter med allt från behovsanalys och planering till genomförande av upphandlingar och anbudsförfaranden, av uppföljning samt av domstolsprocesser med mera. Våra experter skriver också bland annat lagkommentaren till upphandlingslagstiftningen.

Vi företräder upphandlande myndigheter och anbudsgivare

Vi arbetar med både upphandlande myndigheter/enheter och med leverantörer inom ett stort antal branscher. Några exempel är bygg och anläggning, vård och omsorg, transporter, medicinteknik, service, IT, fordon och konsulttjänster med flera. 

Vi hjälper bland annat till med följande:

  • Strategisk rådgivning till upphandlande myndigheter och enheter vid offentlig upphandling, såväl inför som under och efter en upphandlingsprocess. Vi biträder bland annat inför utformning av upphandlingar och upphandlingsdokument, val av förfarande, kvalificeringskrav och utvärderingsmodeller, förhandlingar med mera.
  • Strategisk rådgivning i samband med koncessioner, offentliga och privata samarbeten, innovationsupphandlingar, hållbara upphandlingar med mera.
  • Rådgivning särskilt avseende utvärdering, kravställning, hållbarhetsfrågor, miljökrav, särskilda villkor för fullgörande av kontrakt med mera inom offentlig upphandling.
  • Stöd för leverantörer vid anbudsgivning i form av bland annat granskning och analys av upphandlingsdokument, stöd med att ställa frågor och begära förtydliganden, granskning och bearbetning av anbud med mera.
  • Stöd vid prövning och utvärdering av anbud, bland annat i fråga om uteslutning, onormalt låga anbud med mera.
  • Stöd vid domstolsprocesser gällande överprövning av upphandling och överprövning av anbuds giltighet samt skadeståndsprocesser och processer avseende upphandlingsskadeavgift.
  • Rådgivning gällande upphandlade avtal och kontrakt
  • Biträde i samband med frågor gällande offentlighet och sekretess
  • Utbildning inom offentlig upphandling, däribland skräddarsydda utbildningar i upphandlingslagarna, hållbar offentlig upphandling, offentlighet
  • Rådgivning i andra förvaltningsrättsliga frågor och vid processer i förvaltningsdomstol

Vårt team inom offentlig upphandling och offentlig förvaltning biträder löpande klienter inom samtliga aspekter av den offentliga affären. Oavsett var i upphandlingsprocessen ni behöver hjälp står vårt erfarna specialistteam till förfogande för att underlätta den många gånger annars komplicerade offentliga affären.