>

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

28 oktober 2021 · Nyhet

Moll Wendén biträder OptiCept Technologies AB i riktad nyemission om cirka 83 miljoner kronor

OptiCept Technologies AB (”OptiCept”) har genomfört en riktad nyemission av aktier som tillförde bolaget cirka 83 MSEK före emissionskostnader. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Erik Penser Bank AB har varit finansiell rådgivare till OptiCept i kapitalanskaffningen. 

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande till 55,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en rabatt om cirka sju (7) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar till och med den 27 september 2021. I nyemissionen deltog ett antal institutionella och privata investerare. 

För mer information, se OptiCepts pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har bestått av Henric Stråth (delägare), Julia Ekerot (biträdande jurist), Andrea Gicic (biträdande jurist) och Alexander Blom Vigsø (biträdande jurist).