>

Relaterade verksamhetsområden

Kommersiella avtal

16 mars 2020 · Artikel

Hjälper force majeure-klausuler mot coronaviruset?

Kan man åberopa en force majeure-klausul i ett avtal om man är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av coronaviruset? Det beror bland annat på hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller på avtalet.

Allmänt kan man dock säga att en pandemi typiskt sett kan vara en sådan oförutsedd händelse som man på goda grunder kan hävda träffas av de flesta force majeure-klausuler. Självfallet måste man kunna visa att det faktiskt är virusspridningen som är orsaken till att man inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Viktigt är också att man tydligt i förhållande till sin motpart åberopar force majeure i god tid när man har anledning att befara att man inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter.

Det finns en risk att man inte i efterhand, när det står klart att man har begått avtalsbrott, kan åberopa force majeure som befrielsegrund. För bedömning av ett specifikt fall måste man som nämnts granska och tolka aktuell klausul utifrån gällande rätt.

Om det saknas force majeure-klausul

Om det saknas en force majeure-klausul i ett avtal är läget än mer oklart om en part är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av coronaviruset. Man måste då söka svaret i allmänna avtalsrättsliga regler i det lands lag som gäller på avtalet. Utifrån svensk rätt får man argumentera utifrån reglerna om jämkning och lättnad på grund av oförutsedda händelser, men det kräver en närmare analys i varje enskilt fall.

Force majeure-klausuler avser bara oförutsedda händelser

De flesta force majeure-klausuler avser bara oförutsedda händelser. Om man ingår ett avtal idag är det svårt att hävda att eventuella framtida konsekvenser av coronaviruset är oförutsedda.

Om man befarar att man kommer att få svårt att uppfylla sina förpliktelser enligt ett avtal, som man avser ingå, exempelvis om spridningen av viruset förvärras eller drar ut på tiden, måste man inkludera uttryckliga bestämmelser i avtalet som innebär lättnad från avtalets förpliktelser i sådana fall. Man kan då inte förlita sig på en force majeure-klausul av standardkaraktär. 

En liknande fråga kan uppkomma under en löpande relation med en kund som man har ett gällande ramavtal med. Man kanske som leverantör i offerter eller orderbekräftelser löpande erbjuder eller bekräftar exempelvis specifika leveransdagar. En fråga är om kunden då kan hävda att force majeure inte kan åberopas eftersom leverantören bekräftat en viss leveransdag och när så skedde var fullt medveten om krisen?

Det finns inget säkert svar, men det skadar inte att lägga till en brasklapp, då man bekräftar en leveranstid genom exempelvis en orderbekräftelse, att leveranstiden är beroende av viruskrisen.