>

Kommersiella avtal

Genomarbetade och väl avvägda avtal är en grundläggande del i att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer. Innehållet i ett avtal ska inte bara beröra rättigheter och skyldigheter utan även spegla parternas intentioner. För att skapa balanserade avtal med en risknivå som är acceptabel för alla parter behövs kunskap om olika avtalsbestämmelser och vad de innebär i praktiken. Både kommersiella och juridiska aspekter behöver beaktas vid förhandling och utformning av avtal.

Vi hanterar komplexa juridiska och kommersiella frågeställningar

Med syfte att täcka klientens samlade behov av rådgivning erbjuder Moll Wendén specialistkunskap avseende kommersiella avtal samt löpande affärsjuridiska frågor. Klienten erbjuds ett team särskilt specialiserat på att upprätta, förhandla samt förvalta avtal. Vi har omfattande erfarenhet av arbete med alla typer av kommersiella avtal. 

Med starkt fokus på strategi och affär samt kunskap om diverse olika branschers särskilda förutsättningar kan vi erbjuda våra klienter skräddarsydd rådgivning i komplexa juridiska och kommersiella avtalsfrågor.

Vi hjälper såväl svenska som internationella, publika som privata, bolag inom flera branscher med följande: 

  • Samarbetsavtal
  • Aktieägaravtal
  • Joint venture-avtal
  • Outsourcing, t.ex. affärsprocesser, facility management, transport och logistik, tillverkning och R&D samt finansiella tjänster
  • Projektavtal
  • Leveransavtal
  • Operationella avtal, t.ex. inköps- och leveransavtal, distributions-, agent- och franchiseavtal, utvecklingsavtal, tillverkningsavtal och licens- och royaltyavtal
  • Allmänna villkor
  • Transaktionsavtal, t.ex. aktieöverlåtelseavtal

En global spelplan under ständig utveckling innebär förändringar och ett ökat behov för företag att ingå fördelaktiga och väl anpassade avtal. Moll Wendéns jurister tillhandahåller värdeskapande avtalsrådgivning och agerar bollplank i strategiska överväganden inför ingående av avtal.