>

27 mars 2015 ·

Moll Wendén biträder XANO i utländskt förvärv

XANO Industri AB (publ) har via dotterbolag tecknat ett slutligt avtal om förvärv av Canline Holding B.V. Utöver moderbolaget omfattar koncernen fyra rörelsedrivande företag: Canline Magnetics, Canline Systems, Bakeline Systems och Canline USA.

De europeiska enheterna är belägna i Bladel, Nederländerna. Moll Wendén har ansvarat för den legala rådgivningen till XANO i förvärvsprocessen och svarat för samordning med holländsk advokatbyrå.

Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrustning, främst transportörsystem till industrin för lock- och burkhantering. Dessutom tillverkas och säljs magneter för industriellt bruk. Gruppens årsomsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 8 MEUR med en rörelsemarginal runt 20 procent.

Köpeskillingen, som betalas kontant, uppgår till 6,5 MEUR. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 3 MEUR, varav 1,2 MEUR utgör eget kapital. Bolagen kommer att ingå i XANOs affärsenhet Industrial Solutions och konsolideras i koncernen från den 1 april 2015.

XANO består av nischade teknikföretag i Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen och Kina. Företagen levererar tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernens verksamhet är uppdelad i tre affärsenheter; Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding. XANO-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet Small Cap.