>

27 september 2013 ·

Förvaltningsrätten ger Veidekke rätt i en överprövad upphandling

Moll Wendén har biträtt Veidekke Entreprenad AB vid en ansökan om överprövning avseende en upphandling av nybyggnation av fyra punkthus inom detaljplanen för Parkkvarteret 9, Slottshöjden, Helsingborgs stad.

Den upphandlande myndigheten uteslöt Veidekke från utvärderingen på grund av att Veidekkes anbud inte påstods uppfylla det obligatoriska kravet på viss angiven högsta BTA (bruttoarea). Den upphandlande myndigheten gjorde gällande att Veidekke inte uppfyllde det aktuella kravet eftersom de ansåg att Veidekkes balkonger är inglasade och därmed ska inräknas i den totala BTA:n.

”Inte haft skäl att utesluta Veidekkes anbud”

I domskälen skriver förvaltningsrätten att det den upphandlande myndigheten anfört inte visar att Veidekkes balkonger skulle vara helt inglasade och att det inte framkommit annat än att Veidekke uppfyller det aktuella kravet.

Förvaltningsrätten slår fast att den upphandlande myndigheten inte haft skäl att utesluta Veidekkes anbud från utvärderingen och har, i enlighet med Veidekkes yrkande, avgjort att Veidekkes ansökan ska bifallas på så sätt att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse skett genom att Veidekkes anbud tas upp till fortsatt prövning.

Veidekke biträddes av Moll Wendén.