>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

22 mars 2021 · Nyhet

Danskt förvärv av småländsk skog

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt en dansk köpare vid förvärvet av skogsfastigheterna Horvhult och Gassgöljhult, belägna i Kronobergs län.

Fastigheterna har en gemensam areal på 133 hektar, med drygt 120 hektar produktiv skogsmark. Förvärvet har skett genom en kombinerad fastighetsöverlåtelse och köpeskillingen uppgår till 21 mnkr. Säljare är tio religiösa organisationer och köparen har tillträtt fastigheterna i mars 2021. 

I köpet ingick även två mindre gårdscentra med tillhörande åker och betesmark. Fastigheterna bedöms ha ett stort virkesförråd med hög bonitet och goda möjligheter till framtida skogsavverkning.

Från Moll Wendén har advokat Stefan Wendén och biträdande jurist Christer Nylander varit köparens svenska rådgivare i transaktionen.