Video: Kostnadsändringar i entreprenadprojekt

Kostnadsändringar i entreprenadtext

Det har inte undgått någon i byggbranschen att materialpriserna stigit kraftigt. Advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark går igenom vilka lösningar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09 erbjuder för att rädda lönsamheten i pågående projekt och ger praktiska råd och rekommendationer till de entreprenörer som drabbats av skenande priser. 

Den senaste tidens kostnadsökningar har inneburit ett nytt fokus i diskussionerna mellan beställare och entreprenörer. Merparten av de entreprenadkontrakt som ingås i Sverige regleras av standardavtalen AB 04 eller ABT 06 och avtalen innehåller bestämmelser som kan tillämpas för att fördela kostnadsökningarna mellan parterna.

Bestämmelserna är dock utformade som undantagsbestämmelser och har i praktiken inte använts sedan 70-talets oljekris. Tillämpningen väcker därför många frågor – vad är det egentligen som gäller och vem är det som ska visa vad?

Under webinaret delar advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark med sig av sina erfarenheter kring hantering av kostnadsökningar i entreprenadprojekt. 

Under webinariet kommer du få konkreta råd kring:

  • I vilka situationer entreprenören kan kräva ändring av ett fast pris
  • Vilka krav som ställs på aviseringar och underlag
  • Vad entreprenören ska tänka på vid anbudslämning och ingående av nya kontrakt

Som nämns under webinaret saknas det vägledning för hur standardavtalen ska tillämpas. Det innebär att det finns en osäkerhet men även utrymme att argumentera för olika ståndpunkter. Det vi har sett är att argumentationen i mångt och mycket är väldigt likartad i olika projekt och att det pågår en hård bevakning av hur ledande aktörer agerar.

En avgörande fråga är hur stor en kostnadsändring måste vara för att den väsentligt ska påverka kostnaden för hela entreprenaden. En tydlig linje har hittills varit att en oförutsedd kostnadsökning överstigande 3 procent är att anse som väsentlig. Ett annat procenttal som har börjat figurera mer och mer är 0,5 procent, någonting som numera även lyfts av Byggföretagen, även om föreningen fortfarande tar fasta på 3 procent som ett riktmärke.

Att en kostnadsändring på 0,5 procent ska anses vara väsentlig kan hävdas med vägledning av bestämmelsen i AB 04/ABT 06 kap. 6 § 6 som reglerar priset för ÄTA-arbeten och som anger att ett angivet à-pris alltid gäller intill ett värde motsvarande 0,5 procent av kontraktssumman samt i regleringen i andra nordiska standardavtal.

Det är i dagsläget inte möjligt att slå fast hur stor en kostnadsändring ska vara för att den ska anses väsentligt påverka hela kostnaden för Entreprenaden utan det finns goda möjligheter att lyfta omständigheterna i det enskilda fallet, så som vinstmarginaler m.m.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »