>

Visselblåsning

I en värld av ständigt ökad komplexitet ställs allt högre krav på företagen att identifiera, förebygga, begränsa och åtgärda risker i företagens värdekedjor. Det kan gälla olika typer av brottslighet, såsom korruption och brott mot mänskliga rättigheter, men även mer individrelaterade frågor som arbetsmiljöproblem och kränkningar och sexuella trakasserier. Att arbeta med ärendehantering vid visselblåsning på ett systematiskt och kvalificerat vis samt genomföra utredningar på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt, möjliggör önskad förflyttningar till mer hållbara organisationer. Detta ger i sin tur minskade oönskade renommérisker och ökade konkurrensfördelar.

Visselblåsning och utredningar som ett led i ökad hållbarhet

Alla organisationer löper risk att någon gång drabbas av oegentligheter. Det är inte ovanligt att personer i verksamheten är inblandade och därför spelar anställda en central roll i att upptäcka och hantera oegentligheter inom organisationen. Ibland är det kollegor eller chefer som misstänks vara inblandade vilket gör att de som har något att berätta hamnar i en utsatt position. 

En väl utformad visselblåsarfunktion skapar förutsättning för organisationer att tidigt få reda på oegentligheter samtidigt som den ger skydd åt de som har något att berätta.

Vi hjälper organisationer i det förberedande arbetet med att ta fram policys, utforma rutiner samt att upprätta en visselblåsarkommitté. Vi bistår även med hjälp med ärendehantering, vilket innebär att vi gör en bedömning av ärendet samt ger eventuella rekommendationer till uppdragsgivaren. Även visselblåsaren får återkoppling kring ärendet.

Moll Wendén har ett nära samarbete med Whitepaper Advisors som erbjuder en extern visselblåsarfunktion. Genom systemet Trumpet får företag och organisationer tillgång till en säker process med tydlig och transparent ärendehantering. Tillsammans skapar vi en trygg och effektiv hantering av inkomna ärenden.

En extern utredare signalerar frågornas betydelse 

Att hantera misstänkta missförhållanden och problem är inte bara ett lagkrav i många fall – oegentligheter kan innebära stor skada på både affärsverksamhet och varumärke. När det finns en misstanke om att något inte står rätt till i en organisation finns stora fördelar att använda sig av en oberoende extern part för att genomföra utredningen. 

Genom att använda en extern utredare signalerar ni att er organisation tar missförhållanden på allvar samt att ni tar ansvar för att hantera de frågor som behöver utredas. Därtill underlättar det för er personal att överlåta särskilt känsliga punkter i utredningen, till exempel intervjuer, till en extern part som inte är en del av den dagliga verksamheten.

Helhetslösning för samtliga utredningsbehov

Moll Wendén Advokatbyrå har den spetskompetens som krävs för att genomföra internutredningar och genomför rättssäkra utredningar med hög integritet. Vi har stor erfarenhet av olika utredningsuppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Som advokatbyrå är konfidentialitet en naturlig del av vårt arbetssätt och vi kan garantera att uppdraget hanteras med erforderlig sekretess. 

Utöver vår egen spetskompetens inom organisationen har vi även kapaciteten och nätverket som krävs för att erbjuda en helhetslösning för era utredningsbehov. Finns det behov av expertkompetens inom särskilda områden, såsom IT-forensik, arbetar vi med betrodda samarbetspartners som kan leverera de tjänster som krävs för att säkerställa ett gott resultat. Vi har dessutom ett stort nätverk av utländska advokatbyråer som kan stå till tjänst vid gränsöverskridande utredningar.

Vi har bred erfarenhet av utredningar med olika förutsättningar

Vi utför löpande utredningar åt både offentlig och privat sektor. Utredningarna kan röra frågeställningar inom arbetsmiljöområdet eller andra oegentligheter. Vi har erfarenhet inom många branscher – allt från kommunal och regional verksamhet som utbildningssektorn samt vård och omsorg till kommersiell verksamhet. Vi bistår allt från mindre organisationer till stora börsnoterade företag och offentlig verksamhet med utredningskompetens. Vi har därför möjlighet att anpassa utredningen till de förhållanden som gäller i varje specifik verksamhet.

Rådgivning i förebyggande arbete och vid utredningar av missförhållanden

Vi hjälper organisationer i det förebyggande arbetet och när krisen är ett faktum. I det förebyggande arbetet kan vi stötta med att ta fram rutiner och policys som underlättar en framtida utredningsprocess. Vi hjälper även till med att analysera risker i verksamheten. 

Om misstankar om missförhållanden uppstår är det viktigt att agera snabbt. Vi kan hjälpa till att avgöra om en utredning är påkallad eller inte. Om ett utredningsbehov uppstår finns vi tillgängliga för att identifiera skademinimerande åtgärder och snabbt starta upp en utredning.

Exempel på utredningar som vi hjälper till med:

  • Internutredningar
  • Arbetsrättsliga utredningar 
  • Arbetsmiljöutredningar
  • Visselblåsarutredningar
  • Utredningar om diskriminering och kränkande särbehandling
  • Utredningar om oegentligheter

Vi kombinerar relevant erfarenhet och kompetens för att göra varje utredning både kvalitativ och effektiv. Vår samlade erfarenhet ger ett resultat att lita på när utredningen väl är färdig.  

Så går en utredning till

En utredning är sällan den andre lik. Därför skräddarsyr vi utredningsprocessen efter förutsättningarna och behoven i varje enskild situation. Vi utgår från grundläggande rättssäkerhetsprinciper för att säkerställa att utredningen och dess slutsatser kan utgöra ett användbart beslutsunderlag.

Som uppdragsgivare har man själv möjlighet att bestämma i vilken mån utredningsåtgärderna ska utföras internt, samt vilka delar som ska överlåtas till Moll Wendén Advokatbyrå. Insamlandet av utredningsmaterial kan ske på olika sätt, men processen inkluderar ofta intervjuer med berörda personer samt analys av skriftligt och tekniskt underlag.

Efter analys av underlaget återkopplar vi kring utredningens resultat på önskat sätt, vanligtvis genom en skriftlig rapport. Vid återrapport kan även rekommendationer på lämpliga åtgärder ges, exempelvis arbetsrättsliga åtgärder eller anmälningar till tillsynsmyndighet. Det är alltid uppdragsgivaren som fattar beslut om åtgärder.

Visselblåsning och den inledande bedömningen – detta bör du tänka på

Att ta emot visselblåsningar är ett uppdrag som kräver erfarenhet och noggranna överväganden. Moll Wendén har under längre tid agerat som visselblåsarmottagare för både offentlig och privat sektor.

I klippet nedan delar vi med oss av erfarenheter och tips för att ge dig som tittar konkreta verktyg för att de inledande bedömningarna ska bli så bra som möjligt.

Filmen handlar om:

  • Tips på frågor ni bör ställa er när ni bedömer en inkommen visselblåsning
  • Råd om hur ni bör tänka i frågan om en visselblåsning faller inom visselblåsarlagens materiella tillämpningsområde
  • Vägledning i vad som är viktigt att hålla i åtanke när bedömningen genomförs