>

Tvistelösning

Ingen vill hamna i en tvist, men i nästan all affärsverksamhet finns en risk att tvister ändå uppstår. Trenden går mot att rättsprocesser blir alltmer omfattande och komplexa samtidigt som responstiden blir kortare.  Tvister kräver ofta stora resurser, någon som i längden även kan påverka den löpande verksamheten. Samtidigt kan utfallet i en tvist få betydande ekonomiska konsekvenser. Det är därför av vikt att tvisten hanteras på ett sätt som tar hänsyn till kommersiella värden.   Om tvisten väl är ett faktum gäller det att snabbt få en överblick och hitta en strategisk lösning som är anpassad utifrån de affärsmässiga behoven och de juridiska förutsättningarna. Ibland innebär det en lösning som förhandlas fram mellan parterna innan tvisten når domstolen, ibland behöver tvisten hanteras i allmän domstol eller skiljedomstol.

Erfarenhet och spetskompetens inom processföring

Ingen tvist är den andra lik och varje situation kräver olika åtgärder för att nå fram till den bästa lösningen. Utöver expertis inom de rättsområden som rör det specifika fallet krävs också erfarenhet och rutin när det gäller de processrättsliga ramverken. 

Oftast sätter vi ihop ett team med specialister inom processrätt och specialister inom det område tvisten berör. Detta är en kraftfull kombination som tydligt påverkar kundens möjlighet att vinna framgång. 

Vår erfarenhet och spetskompetens inom processföring och tillhörande strategier är därför mycket värdefull för våra kunder. 

Vi företräder kärande- och svarandeparter

En tvist kan aktualiseras på flera sätt. Antingen har det egna företaget krav riktat mot en part, eller så har det egna företaget tagit emot ett krav från en part. Vi företräder både kärande- och svarandeparter inför domstol, skiljenämnd och myndigheter. I skiljeförfaranden anlitas vi även som skiljemän. 

Detta kan vi hjälpa till med:

  • Utredningar och processlägesbedömningar 
  • Förlikningar
  • Medlingar
  • Skiljeförfaranden
  • Skiljemannauppdrag
  • Myndighetsförfaranden
  • Disciplinära förfaranden 
  • Domstolsförfaranden

Våra jurister i tvistlösningsgruppen har en bred och omfattande erfarenhet av tvister i olika förfaranden, inom flertalet branscher och verksamhetsområden. Vi sätter alltid ihop ett team med den spetskompetens som tvisten kräver, allt för att ge klienten de bästa förutsättningarna till framgång.