>

Vård- och omsorgsjuridik

Privat vård och omsorg regleras av ett stort antal olika regelverk. Därtill utövas tillsyn av bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Det är av yttersta vikt att privata utförare är proaktiva vid utformningen av sina verksamheter, att de arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och att de säkerställer att verksamheten vid varje given tidpunkt följer samtliga regler som gäller för verksamheten. Det är också av vikt att verksamhetens företrädare har och upprätthåller nödvändig insikt i de regelverk som gäller för verksamheten.

Rådgivning för privata vård- och omsorgsföretag

Den privata vård- och omsorgssektorn utgör ett viktigt komplement till kommunernas och regionernas vård och omsorg. Aktiebolag, kooperativ, stiftelser och ideella föreningar bidrar till ökad valfrihet och mångfald inom vård- och omsorgsområdet. Det är av vikt att dessa privata verksamheter är uppdaterade på gällande regler och lagstiftning för att både meddelas och behålla tillstånd. 

Våra experter har mångårig och omfattande erfarenhet från arbete inom vård- och omsorgsbranschen och vi biträder löpande klienter med allt från proaktiv utformning av sina verksamheter och tillståndsansökningar till mer akut biträde i samband med till exempel tillsyn eller beslut om återkallelse av tillstånd samt vid försäljning av vård- och omsorgsföretag. 

Vi hjälper till exempel till med:

  • Rådgivning i samband med ansökan om tillstånd eller ansökan om ändring av befintliga tillstånd
  • Rådgivning i samband med bland annat tillsynsmyndigheternas tillsyn
  • Rådgivning i samband med kommuners och regioners uppföljning
  • Avtalsfrågor, till exempel tolkning och förhandling 
  • Biträde vid frågor gällande valfrihetssystem (LOV)
  • Biträde vid domstolsprocesser, till exempel vid beslut om återkallelse av tillstånd, förelägganden och nekade tillstånds- eller ändringsansökningar
  • Biträde vid tvister, exempelvis gällande uppsagda eller hävda avtal samt vid skadeståndsprocesser

Vårt team inom vård- och omsorgsjuridik biträder löpande klienter inom förvaltningsrättsliga och vård- och omsorgsrelaterade frågor samt därtill hörande tvister. Vi ger strategisk rådgivning vid kontakter med tillsynsmyndigheter och beställare, såsom kommuner och regioner, och vi hjälper er också att utveckla och kvalitetssäkra er verksamhet.