>

Immaterialrätt

Det kanske aldrig har varit så viktigt som idag för företag att särskilja sig på marknaden och att skydda sina immateriella rättigheter. Detta gäller särskilt för det digitala landskapet och den oerhörda konkurrensen som företag verkar i. Bakom de immateriella rättigheterna ligger oftast stora investeringar i tid, pengar och kunskap, vilket gör dessa till en värdefull tillgång för företaget. Företag bör därför ha strategier för att förvalta och skydda sina immateriella rättigheter på ett sätt som optimerar värdet på dem, och i förlängningen värdet på företaget.  Dessutom bör företag ha kännedom om sina konkurrenter på området. Syftet är att minska risken att det egna företaget inkräktar på konkurrenternas rättigheter, vilket oftast inte sker ostraffat.

Utvärdering, förvaltning och skydd av immateriella rättigheter

Vi biträder regelbundet klienter med rådgivning inom den immaterialrättsliga regleringen och arbetar nära bolagsjurist och ledningsgrupp/styrelse. Vi hjälper ofta företag i kunskapsintensiva branscher där innovationer är en viktig del. 

Vår rådgivning omfattar bland annat bedömning och utvärdering av immateriella rättigheter, samt vid avtalsskrivning med immaterialrättsliga aspekter. Dessutom hjälper vi också till i frågor som rör hanteringen av immateriella rättigheter såsom varumärkesskydd, upphovsrätt, mönsterskydd/designskydd, företagshemligheter och know-how. Vid misstanke om intrång bistår vi företag i en eventuell intrångsundersökning, samt företräder företag i tvister med immaterialrättslig anknytning. 

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Avtalshantering avseende etablering, överlåtelse och nyttjanderättsupplåtelse av immateriella rättigheter
  • Rådgivning kring immateriella rättigheter 
  • Framtagande av policyer för skydd och licensiering av immateriella rättigheter
  • Immaterialrättsliga frågor vid företags- och rörelseöverlåtelser, t.ex. due diligence
  • Tvister avseende immateriella rättigheter, innefattande intrångsundersökningar och säkerhetsåtgärder. 

Med en god och strukturerad hantering av era immateriella rättigheter skapas de bästa förutsättningarna för att optimera och förvalta värdena på era immateriella rättigheter.