>

Corporate Crime Investigations

I dagens internationella och digitala ekonomi utvecklas brottsuppläggen ständigt och blir mer och mer sofistikerade, vilket gör de allt svårare att upptäcka och förhindra. Brott som begås inom ramen för affärsverksamhet, såsom mutor och korruption, penningtvätt, bedrägerier eller förskingring, kan få dramatiska ekonomiska och rättsliga konsekvenser för de organisationer som drabbas. Eftersom bolagsföreträdare blir granskade och åläggs ansvar i större utsträckning än någonsin är det nödvändigt att säkerställa att denna typ av handlingar utreds med rätt expertis och tillräcklig integritet så att företaget snabbt får en förståelse för de involverade riskerna. En grundlig utredning är dessutom nödvändig för att maximera sannolikheten för att återfå förlorade medel och tillgångar och för att säkerställa efterlevnad av lagkrav, så att integriteten i affärsverksamheten värnas.

Med bred expertis inom affärsjuridik, samt nära samarbeten med Whitepaper Advisors, experter inom IT-forensik, redovisning, bakgrundskontroller av individer och företag, försäkringsfrågor och brottmål, erbjuder Moll Wendén en 360-lösning för alla utredningsbehov, både inom den privata och offentliga sektorn. Våra gemensamma utredningar följer en definierad process, med betoning på samarbete inom ett agilt och erfaret team som anpassar sig till de unika omständigheterna i varje enskilt fall.

Relaterade civilrättsliga tvister och processuella säkerhetsåtgärder

Om det under utrednings gång visar sig att en organisation lidit skada är det viktigt att snabbt få en överblick och hitta en strategisk lösning som är anpassad till de kommersiella behoven och de juridiska förutsättningarna. Detta är avgörande för att minimera ytterligare förluster, skydda företagets renommé och säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar, eftersom resultatet av en civilrättslig process eller ett brottmål kan få betydande konsekvenser för bolaget.

Moll Wendén besitter särskild expertis inom civilrättsliga tvister och processuellasäkerhetsåtgärder, såsom yrkanden om kvarstad på egendom för att säkerställa tillgångar vid bl.a. bedrägerier, intrångsundersökningar i samband med misstänkta intrång i immateriella rättigheter samt skadestånds- och försäkringsanspråk med anledning av de skador som bolaget lidit.

Professionell rådgivning genom hela processen

Vårt utredningsteam är utrustat för att hjälpa till med ett brett spektrum av utredningar, såsom mutor och korruption, trolöshetsbrott och förskingring, olämpliga affärsrelationer med tredje part, intressekonflikter och illojal konkurrens. Vi hanterar även ärenden som rör företagsspionage och stöld av immateriella rättigheter eller företagshemligheter, samt dataintrång och cyberattacker. Dessutom kan vi hantera överträdelser kopplade till reglerna kring offentlig upphandling eller andra välfärdsbrott.

Vårt dedikerade team ger kontinuerlig vägledning till klienter genom hela processen och erbjuder omfattande rådgivning kring olika aspekter. Detta inkluderar riskhantering och strategisk rådgivning, kontakter med och hantering av myndigheter som Polisen, Finansinspektionen och Skatteverket, samt att säkerställa efterlevnad av GDPR- och penningtvättslagstiftningen när utredningsåtgärder vidtas i syfte att säkra bevis. Vi genomför grundliga analyser och bedömningar av relevanta fakta ur både juridisk och kommersiell synvinkel.

Ebba Walberg Snygg, Moll Wendén & David Carlsvi, Whitepaper Advisors

Kontakt:
Partner Ebba Walberg Snygg
+46 70 350 96 16
ebba.walbergsnygg@mollwenden.se