>

Bolagsrätt

Bolagsrätten är till sin natur grundläggande för våra klienter. Bolagsrättsliga frågor aktualiseras i hög grad vid exempelvis företagsförvärv, omstrukturering och avveckling av verksamheter. Bolagsrätten spelar också många gånger en viktig roll vid rådgivning inom andra rättsområden, exempelvis inom fastighetsrätt, arbetsrätt och immaterialrätt. Vi ger dagligen bolagsrättslig rådgivning till aktieägare, styrelser, VD och andra befattningshavare på företag samt till olika typer av investerare och till andra rådgivare.

Bolagsrättsliga frågor är en central del i bolagens vardag

Bolagsrätten spelar en avgörande roll för en mängd olika beslut som fattas inom ett företag, inte bara av juridiska karaktär utan också rent kommersiella beslut. Hur ska företagets verksamhet finansieras? Hur ska verksamheten organiseras; avdelningar, divisioner, dotterbolag eller filialer? Hur ska verksamheten växa? Hur ska företagets befattningshavare agera om ett bolag har finansiella problem? Hur agerar man om en kund eller leverantör har finansiella problem? Hur avvecklar man en verksamhet på bästa sätt? Som nämnts spelar bolagsrätten en viktig roll för en olika typer av åtgärder inom ett företag, exempelvis förvärv, avyttringar och fusioner, börsnoteringar, omstruktureringar, bolagsstyrning, riskhantering, kapitalanskaffningar, vinstfördelning m.m.

Rådgivning i bolagsrättsliga frågor

Vi bistår ledning, styrelse och aktieägare med rådgivning i bolagsrättsliga frågor relaterade till såväl marknadsnoterade bolag som privatägda bolag inom de flesta branscher. Vi företräder också investerare, såsom private equity-aktörer, venture capital-bolag och andra finansiella aktörer samt revisorer och andra rådgivare till företag.

På Moll Wendén eftersträvar vi att ständigt vara uppdaterade på allt som sker inom bolagsrätten för att ge våra klienter bästa möjliga service. Vi kan bistå med rådgivning såväl löpande som i specifika frågor av engångskaraktär.

Exempel på rådgivning:

 • Bolagsrättslig rådgivning i samband med förvärv och avyttringar
 • Börsintroduktioner och listbyten
 • Emissioner av aktier och andra värdepapper
 • Andra typer av kapitalanskaffningar 
 • Etablering av bolag
 • Upprättande av aktieägaravtal och andra bolagsrättsliga avtal
 • Fusioner och likvidationer
 • Omstruktureringar
 • Vinstdisposition
 • Bolagsstämmor
 • Styrelseansvar

Med vår gedigna kompetens erbjuder vi våra klienter affärsmässiga lösningar på alla bolagsrättsliga frågor. Om det behövs ser vi till att finna innovativa och skräddarsydda lösningar. Vår målsättning är alltid att våra klienter ska känna att bolagsrätten ger möjligheter snarare än begränsar deras handlingsutrymme.