Vad ingår i entreprenörens åtagande vid syn?

Vid vissa entreprenader föreskrivs att syn ska hållas inför utförandet av arbetet. Även om syftet ofta inte framgår i kontraktet, är tanken med synen att entreprenören ska undersöka förutsättningarna för sitt arbete och underrätta beställaren om de faktiska förhållandena avviker från vad entreprenören förutsatt.  

Ponera att en entreprenör ska lägga ett golv (ytskikt) och att undergolv redan utförts av en sidoentreprenör. Det föreskrivs att syn ska genomföras av undergolvet inför påbörjandet av arbetet i syfte att ge beställaren möjlighet att rätta till eventuella brister. Entreprenören rapporterar inga sådana till beställaren och utför sin entreprenad.

Vid slutbesiktning konstateras att fel föreligger i ytskiktet då detta sviktar påtagligt. Frågan som uppkommer är då vem som ansvarar för bristande förutsättningar (ojämnheter i undergolvet) som inte meddelas beställaren och som leder till att fel uppkommer i entreprenörens arbete?

Ej reglerat i Allmänna Bestämmelser

Syn regleras inte särskilt i AB 04 (Allmänna bestämmelser) eller ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader). För det fall syn föreskrivs ska detta dock ske under koden AFC/AFD.122. Föremålet för en syn är i allmänhet att undersöka förutsättningarna för att entreprenören ska kunna genomföra sin entreprenad fackmässigt.

Entreprenören har enligt AB 04/ABT 06 kap. 2 § 1 en allmän skyldighet att utföra avtalade arbeten fackmässigt och i överensstämmelse med entreprenadhandlingarna. Inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten torde det åligga entreprenören att vid äventyr av skadeståndsskyldighet underrätta beställaren om bristande förutsättningar som iakttagits vid syn.

Underrätta utan dröjsmål

Det ska även tilläggas att part utan dröjsmål ska underrätta motparten om han upptäcker att omständigheter av betydelse för entreprenaden ändras eller tillkommer, vilket följer av AB 04 kap 2 § 9 st 1 p 5 samt ABT 06 kap 2 § 10 st 1. Sådan omständighet kan vara att sidoentreprenörs arbetsmetod har ändrats från vad som förutsatts av entreprenören vid projekteringen av den egna entreprenaden eller att sidoentreprenörens arbeten är så pass dåligt utförda att det fackmässiga utförandet av den egna entreprenaden äventyras.

Kom överens om syftet med synen

Utifrån exemplet ovan är entreprenören sannolikt skyldig att underrätta beställaren om brister i undergolvet som påverkar entreprenörens möjligheter att utföra golvet fackmässigt och som entreprenören upptäcker i samband med synen. En skyldighet av detta slag innebär dock inte en generell avrådandeplikt gentemot beställaren i likhet med den som finns vid konsumententreprenader. Med tanke på ovissheten kring omfattningen av entreprenörens skyldigheter bör parterna på förhand överenskomma om syftet med synen och det konkreta tillvägagångssättet vid upplysningen om brister.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »