Ska biluthyrare ersätta STIM och SAMI för att bilarna har radio?

Nej, har EU-domstolen just slagit fast i en rykande färsk dom.

Just nu pågår två intressanta mål i Högsta domstolen som har betydelse för hela biluthyrningsbranschen i EU. STIM respektive SAMI har nämligen stämt varsitt svenskt biluthyrningsföretag och begärt upphovsrättslig ersättning eftersom man menar att biluthyrarna, genom att hyra ut bilar som har bilradio, överför/återger upphovsrättsligt skyddade musikverk till allmänheten. STIM och SAMI menar att reglerna ska tolkas likadant för biluthyrare som för t.ex. butiker som sänder ut radio i högtalare eller hotell som har tv-apparater på hotellrummen. Både butiker och hotell måste nämligen betala ersättning till STIM och SAMI eftersom de genom tillhandahållandet av radio och tv gör det möjligt för allmänheten att ta del av upphovsrättsligt skyddade musikverk. Därigenom har överföringar/återgivningar av upphovsrättsligt skyddade verk gjorts i enlighet med bestämmelser i upphovsrättslagen som bygger på EU-direktiv. Bestämmelserna är därmed samma i alla EU-länder.

Malmö tingsrätt, Hovrätten över Skåne och Blekinge och Patent- och marknadsdomstolen har alla tolkat bestämmelserna i likhet med STIM och SAMI och har alltså ansett att tillhandahållandet av hyrbil med inbyggd radio innebär att biluthyrarna gör upphovsrättsligt skyddade verk tillgängliga för allmänheten. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock varit av motsatt uppfattning. Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd och vänt sig till EU-domstolen för att få klargjort om uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare utgör en överföring till allmänheten respektive en återgivning för allmänheten i den mening som avses i de relevanta EU-direktiven.

EU-domstolen har nu meddelat dom och därvid slagit fast att uthyrning av bilar utrustade med radiomottagare inte utgör en överföring till allmänheten som medför att upphovsrättslig ersättning ska betalas. I sin dom hänvisar domstolen till skäl 27 i Infosoc-direktivet i vilket det anges att enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningar för att möjliggöra eller genomföra en överföring inte i sig ska betraktas som överföring i den mening som avses i direktivet. EU-domstolen konstaterar att detta gäller tillhandahållandet av en radiomottagare som är inbyggd i en hyrbil och som gör det möjligt att utan ytterligare åtgärder från uthyrningsbolaget ta emot marksändningar som är tillgängliga i det område där bilen befinner sig. Ett sådant tillhandahållande skiljer sig därmed från överföringar genom vilka tjänsteleverantörer avsiktligt överför skyddade verk till sina kunder genom att överföra en signal till mottagare som de har installerat i sina lokaler. Utifrån detta drar EU-domstolen slutsatsen att biluthyrningsföretag som tillhandahåller bilar utrustade med radiomottagare inte därigenom genomför någon ”överföring” till allmänheten eller ”återgivning” för allmänheten av skyddade verk.

I och med detta har EU-domstolen slagit fast hur bestämmelserna i direktiven ska tolkas. Nästa steg är att Högsta domstolen ska avgöra målen med utgångspunkt från denna tolkning.

Advokaterna Stefan Wendén och Ulrica Dahlberg från Moll Wendén är ombud för en av biluthyrarna tillsammans med advokaten Stefan Hallbäck på Compitum Advokatbyrå.

Läs domen här

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Mollwenden AB