Skatteverket föreslår utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning

frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning

Skatteverket har under våren publicerat en promemoria med förslag på väsentliga justeringar av de nuvarande bestämmelserna i mervärdesskattelagen avseende frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler. 

Uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet är som huvudregel undantagen från skatteplikt. En uthyrare kan emellertid välja bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och lägga på utgående moms på hyran. Med bestämmelserna om frivillig skattskyldighet får således uthyraren rätt att göra avdrag för ingående moms på de kostnader denne har för uthyrning av lokaler. 

Enligt den nuvarande utformningen av bestämmelserna om frivillig skattskyldighet måste flera förutsättningar vara uppfyllda för att en hyresvärd ska bli frivilligt skattskyldig. En sådan förutsättning är att hyresgästen ska bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet eller ha rätt till återbetalning. Skatteverket har nu föreslagit en uppluckring av vissa förutsättningar, vilket medför utvidgande möjligheter till frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak följande:

  • Hyresgästen behöver inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen eller ha rätt till återbetalning.
  • Kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen tas bort.
  • Kravet på frivillig skattskyldighet i efterföljande uthyrningsled och begränsning på antalet uthyrningsled tas bort.  
  • Frivillig skattskyldighet kan gälla för en viss bestämd yta samtidigt som andra delar av fastigheten inte omfattas. I sådana fall är all uthyrning av den frivilligt skattskyldiga ytan skattepliktig. 
  • Det blir möjligt med frivillig skattskyldighet för en lokal som disponeras av flera hyresgäster vid olika tidpunkter på dygnet.
  • Det blir möjligt med frivillig skattskyldighet för uthyrning av ytor som delas av flera hyresgäster samtidigt.


Näringslivet har länge efterfrågat förändringar av gällande reglering i enlighet med Skatteverkets förslag eftersom nuvarande bestämmelser inte anses vara anpassade till dagens affärsmodeller och medför ökade kostnader för företagen. Dessutom har potentiella hyresgäster, som inte bedriver momspliktig verksamhet, svårt att hitta lokaler samtidigt som uthyrare som önskar omfattas av frivillig skattskyldighet har tomma lokaler. Om reglerna justeras i enlighet med Skatteverkets lagförslag kommer detta sannolikt att medföra en mer flexibel lokalhyresmarknad för såväl uthyraren som hyresgästen. 

Har du frågor om vad som gäller vid uthyrning av lokal, eller vill du veta mer om hyresrätt eller fastighetsrätt i övrigt? Kontakta oss.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »