>

Elisabeth började på Moll Wendén 2012 och är specialiserad på entreprenad- och konsulträtt.

Genom sin bakgrund som bolagsjurist på Skanska-koncernen har hon stor kännedom om byggbranschen och har medverkat i ett stort antal bygg- och anläggningsprojekt i Sverige såsom Öresundsbron och Bo Klok. Hon har under en längre tid även ansvarat för rådgivning av Skanskas byggverksamheten i Tyskland och England.

Elisabeth företräder såväl svenska som internationella bolag med granskning och upprättande av entreprenadavtal, avtalsförhandlingar och utbildning i entreprenad- och konsulträtt. Hon har också omfattande erfarenhet av att upprätta kontraktsmallar och andra standardiserade verktyg som tjänar som stöd för våra kunder.

Elisabeth arbetar med processer och tvistelösning i domstol och skiljenämnd som såväl ombud som skiljeman samt ledamot och ordförande i överbesiktningsnämnder.

Utöver rådgivningsverksamhet inom entreprenadrätt har Elisabeth ett stort intresse av seriositetsfrågor vilket innebär att hon upprättar riktlinjer, handböcker och processer för att främja en sund byggbransch.

Elisabeth har såväl interna som externa förtroendeuppdrag inom ett flertal bolag inom byggbranschen och har bland annat varit styrelseledamot i Myresjöhus AB och Rörvik Timber AB (publ).

David har över 20 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, främst gällande avtal, investeringar och immaterialrättsliga frågor. Han har också lång erfarenhet av rådgivning till nystartade företag och entreprenörer som bygger framtidens företag. David hjälper klienter som är verksamma inom flera olika branscher, inklusive livsmedel och hälsa, energi, läkemedel och IT. Davids arbete omfattar också att företräda kunder i kommersiella tvister i skiljeförfaranden och inför domstol.

Johan är specialiserad på entreprenad- och konsulträtt. Han har över 15 års erfarenhet av att företräda och ge juridisk rådgivning till såväl mindre lokala byggfirmor som större entreprenad- och konsultbolag samt offentliga beställare. Johan har omfattande erfarenhet av att lämna rådgivning i projekts alla skeden, från förstudie och upphandling, under genomförandet, till färdigställande och eftermarknad. Johan lämnar rådgivning avseende såväl privata som offentliga entreprenadprojekt.

Johan har även omfattande erfarenhet av att vara juridiskt ombud vid affärstvister inom entreprenad- och konsulträtt i både allmän domstol och skiljeförfarande samt vid överprövningsprocesser i förvaltningsdomstol. Han blir ofta anlitad att hålla seminarier och utbildningsprogram med fokus på standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Under mer än 25 år som verksam jurist har Mikael varit ansvarig för juridisk rådgivning till såväl industribolag som private equity-aktörer och andra investerare avseende ett betydande antal inhemska och gränsöverskridande företagstransaktioner. Han har agerat rådgivare åt kunder i bolagsrättsliga frågor inklusive olika former av omstruktureringar och omorganisationer.

Mikael har omfattande erfarenhet att leda olika typer av kommersiella projekt, till exempel gällande leveranser av industriutrustning och system. Han ansvarar för byråns rådgivning till ett antal medelstora och stora företag i övergripande juridiska frågor genom att arbeta nära ledningen i såväl strategiska som löpande frågeställningar.

Mikael föreläser löpande angående företagsöverlåtelser och avtalsrätt. Han anlitas regelbundet av både privata företag och institutioner som exempelvis Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Yrkeserfarenhet
Förpackningsindustri
Tillverkningsindustri
Teknik
Verkstad och entreprenad
Livsmedel
Detaljhandel
Offentliga tjänster samt hälso- och sjukvård
Kemisk industri

Thomas Ogard är delägare i Moll Wendén Advokatbyrå och ingår i byråns verksamhetsgrupper Anställda och Bemanning samt Tvistelösning.

Inom arbetsrätten arbetar Thomas med bland annat avtalsfrågor, omorganisationer, företagsöverlåtelser och verksamhetsövergångar. Thomas har omfattande erfarenhet av förhandlingar samt av arbetsrättsliga tvister och skiljeförfaranden, bland annat avseende uppsägningar, avsked, diskrimineringsfrågor, företagshemligheter, immateriella rättigheter och konkurrerande verksamhet. Thomas anlitas återkommande av offentliga och privata arbetsgivare för att leda utredningar avseende arbetsmiljö, diskriminering och ekonomiska oegentligheter. Dessutom anlitas Thomas regelbundet som föreläsare, bland annat för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Inom byråns tvistelösningsgrupp handlägger Thomas processer i domstol och skiljeförfaranden inom alla branscher, både på svenska och engelska.

Catharina har över 20 års erfarenhet och är specialiserad inom offentlig upphandling och därtill upphandlingsrelaterad juridik. Därutöver har hon särskild kunskap inom innovativ och hållbar offentlig upphandling. Hon har även stor erfarenhet av allmän affärsjuridik från sin tid som chefsjurist på Nordens största privata vård- och omsorgskoncern. Catharina har även arbetat med vård- och omsorgsrelaterade juridiska frågor i över 10 år och har lång erfarenhet av att arbeta inom det förvaltningsrättsliga området. Catharina har omfattande och mångårig erfarenhet som rådgivare och ombud för såväl offentlig som privat sektor.

Inom upphandlingsområdet har Catharina blivit rankad av rankningsinstitut som en av de främsta på upphandlingsområdet och har även blivit utnämnd som en av makthavarna inom offentlig upphandling av tidningen Upphandling24. Hon föreläser regelbundet vid olika universitet, utbildningsinstitut och har varit moderator vid ett antal seminarier rörande offentlig upphandling.

Catharina är en av författarna till Norstedts gula bibliotek gällande lagkommentarerna Lagen om offentlig upphandling – en kommentar och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna – en kommentar samt Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:2 (Innovationspartnerskap – ett förfarande för att främja innovation och utveckling).  Några artiklar i urval som hon har skrivit avser bl.a. Ny upphandlingslagstiftning – miljöhänsyn i offentlig upphandling, UrT, 4/2016, sid. 329 samt Märkning enligt LOU, UrT, 3-4/2020, sid. 153

Henric Stråth är specialiserad på bolags- och kapitalmarknadsrättsliga frågor såsom företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, bolagsstämmor och bolagsstyrning.

Ebba har arbetat som rådgivare till arbetsgivare i arbetsrätt och fackliga relationer i över 25 år. Arbetet spänner över hela det arbetsrättsliga spektrat. Framför allt stödjer hon byråns klienter från tanke till implementation av större omstrukturerings- och ”hyvlingsprojekt” samt i design av effektiva bemanningslösningar. Under flertalet år ansvarade Ebba för och drev kollektivavtalsförhandlingar och arbetsrättsliga frågor i flera Europeiska länder, vilket har gett henne en värdefull erfarenhet av och kontaktnätverk på den internationella arenan. Det innebär att hon ofta anlitas för att vara del av svenska koncerners expansion på nya marknader.

Utredningar kring arbetslivsinriktad kriminalitet liksom visselblåsning står under de senare åren i fokus för Ebbas arbete. Hon leder byråns utredningar och arbetar tillsammans med den samlade kompetensen hos Whitepaperadvisors. Bolag och organisationer, privata som offentliga aktörer, kan på så vis erbjudas en 360 graders lösning när dessa utsätts för brott. Ebba ser ett aktivt arbete med ärendehantering kopplad till visselblåsning som ett utmärkt sätt att effektivt förflytta verksamheterna till att bli bättre organisationer och att upptäcka oegentligheter.

Byråns arbetsrättsteam ledda av Ebba genomför löpande en stor mängd utredningar, kring förekomst av sexuella trakasserier och kränkningar samt arbetsmiljöutredningar. I den sista typen av utredningar samarbetar Moll Wendén med beteendevetenskaplig expertis. Fokus i dessa utredningar är att de skall bedrivas rättssäkert för alla inblandade parter.

År 2003 grundade Stefan och två andra Linklaters-delägare Moll Wendén genom övertagande av Linklaters Malmökontor. 

Stefan har drygt 30 års erfarenhet av juridisk rådgivning till svenska och internationella företag inom ett brett spektrum av juridiska områden och verksamheter, främst bolags- och avtalsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, immaterial- och marknadsrätt samt tvistelösning. Betydande transaktioner inom fastighets-, IT-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrin har genomförts under Stefans ledning. 

Stefan är idag ansvarig för två av byråns specialistgrupper – tvistelösningsteamet och fastighetsteamet. Hans arbete fokuserar på fastighetstransaktioner och andra fastighetsrelaterade frågor samt komplexa domstols- och skiljeförfaranden för såväl internationella som svenska klienter. Stefan har mångårig erfarenhet av skiljeförfaranden inom ramen för olika regelverk, bl.a. SCC, ICC och ad hoc-förfaranden med tillämpning av såväl svensk som utländsk rätt. Han är även anlitad som skiljeman i svenska och internationella förfaranden och är sedan 2010 ledamot av Svensk Travsports Överdomstol. Stefan är även ansvarig för Moll Wendéns samarbete med Medeon.

Branscherfarenhet