Revideringen av AB 04/ABT 06 och AMA AF 21

Standardavtal entreprenadrätt

Under 2021 beslutade Svensk Byggtjänst att det inte längre var motiverat att vänta med en ny utgåva av AMA AF till dess att uppdateringen som Byggandets Kontraktskommitté, BKK, utför av standardavtalen AB 04 och ABT 06 är färdig. Vid årsskiftet lanserades därför en ny utgåva av AMA AF som, liksom dess föregångare, bygger på AB 04 och ABT 06. Men vad innebär den pågående revideringen av standardavtalen för branschens mottagande av AMA AF 21?

Standardavtalen AB 04 och ABT 06 som används vid byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader är sedan en tid tillbaka föremål för revidering och avsikten är att de ska ersättas av två helt nya omarbetade versioner.

Med hänsyn till den pågående revideringen av standardavtalen påbörjade Svensk Byggtjänst i slutet av år 2019 arbetet med att ta fram en ny utgåva av Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF, ett referensverk som används vid upprättande av administrativa föreskrifter som ansluter till och bygger på standardavtalen AB och ABT. 

Revideringen av standardavtalen har dragit ut på tiden men vid årsskiftet valde Svensk Byggtjänst ändå att ge ut en uppdaterad utgåva av AMA AF, AMA AF 21, som ersätter den tidigare utgåvan AMA AF 12. Enligt Svensk Byggtjänst är avsikten med AMA AF 21 att möta nya krav på upphandlings- och miljöområdet och tillföra aktuella texter från AMA-nytt.

Även om AMA AF var i stort behov av en uppdatering innebär det sagda att AMA AF 21 inte beaktar den pågående revideringen av standardavtalen och att det kommer bli nödvändigt att revidera AMA AF ytterligare en gång när de nya standardavtalen lanseras, vilket för närvarande är planerat att ske i slutet av 2022. 

Parterna till ett entreprenadkontrakt avgör själva vilken version av AMA AF som deras administrativa föreskrifter ska ansluta till. För beställare av entreprenadarbeten kan en omställning till en ny version av AMA AF medföra ett omfattande och kostsamt administrativt arbete och bland annat Trafikverket har låtit meddela att det inte kommer tillämpa AMA AF 21, då kostnaderna och riskerna anses överväga den nytta revideringen medför i väntan på de nya standardavtalen. Vi förväntar oss därför att den tidigare utgåvan AMA AF 12 kommer fortsätta tillämpas i ett stort antal av de entreprenadkontrakt som ingås under året och att AMA AF 21 huvudsakligen får ett genomslag hos de beställare som inte redan har inarbetade inköpsmallar och -rutiner. 

För att underlätta översikten av de förändringar som har införts i AMA AF 21 har Svensk Byggtjänst publicerat en jämförelsetabell mellan AMA AF 12 och AMA AF 21, den finns tillgänglig här.  

Nedan har vi i korthet sammanfattat de förändringar som AMA AF 21 innehåller. 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

De flesta ändringar i avsnittet är redaktionella, dvs.  innebär att koder och rubriker har flyttats, ändrats eller tillkommit. Exempelvis har vissa koder och rubriker avseende upphandlingsform, entreprenadform och ersättningsform som tidigare återfanns i AFB flyttats till AFA.3-AFA.5 eftersom informationen bedömts vara av mer allmänt slag. En ny kod om säkerhetskänslig verksamhet har också tillkommit, se AFA.23.

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Ändringarna i detta avsnitt avser, förutom omflyttning av koder, även omarbetning av text och tillförande av nya koder exempelvis AFB.621-AFB.624. De strukturella ändringarna i avsnittet har gjorts för att underlätta både läsning och hänvisning till textmaterialet då kapitlet haft många koder med omfattande textmassor. Ett tillskott utgörs av AFB.66 vari krav kan uppställas vid säkerhetsskyddade upphandlingar.  

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 

Avsnittet som följer AB 04 har dels uppdaterats med ett samlat avsnitt avseende kvalitet-, miljö- och klimatkrav (se AFC.2), dels omarbetats och fått nya koder och rubriker. AFC.224 Klimatkrav är en helt ny rubrik med tillhörande underrubriker om klimatkrav- och påverkan.

Arbetsmiljöns betydelse betonas genom tillförandet av en kod om ledningssystem för arbetsmiljö i AFC.2.

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

Avsnittet följer ABT 06 och har omarbetats och fått nya koder och rubriker. Ändringarna, både de mer redaktionella och de justeringar som skett av textmaterialet, följer de förändringar som gjorts av AFC, se ovan.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

Kapitlets struktur är i stort sett intakt. De ändringar som gjorts har framför allt syftat till att klargöra vilka krav som ska anges i administrativa föreskrifter respektive teknisk beskrivning. I detta syfte har exempelvis begreppet länshållning i AFG.81 förtydligats till att endast gälla tillfällig hantering av vatten som tillförs genom nederbörd vilket kan jämföras med tillfällig hantering av grundvatten i teknisk beskrivning. Av samma anledning har samtliga underkoder till AFG.2 strukits för att förtydliga att krav gällande inmätning och utsättning ska anges i teknisk beskrivning.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »