Planera årsstämman 2022

Årsstämma 2022

Den tillfälliga lag som infördes under 2020 i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängdes inför 2021. Nu står det klart inför 2022 att den inte förlängs ytterligare en gång.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor började gälla den 15 april 2020. Den innebär att företagen fick en ökad möjlighet att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, samt gav aktiebolag och ekonomiska föreningar en möjlighet att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. 

Den 25 oktober 2021 beslutade regeringen att lagen inte kommer att förlängas ytterligare och upphör därmed att gälla den 31 december 2021. Detta innebär en återgång till huvudregeln att ett aktiebolag ska hålla bolagsstämman med fysiskt deltagande på den ort där styrelsen har sitt säte eller på den ort som särskilt angivits i bolagsordningen. 

Om ett aktiebolag fortsättningsvis önskar genomföra bolagsstämmor utan fysiskt deltagande genom poströstning eller genom insamling av fullmakter, finns en möjlighet att införa särskilda bestämmelser om detta i bolagsordningen. Sådana bestämmelser i bolagsordningen ska ange att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, eller att styrelsen inför en bolagsstämma ska få besluta att aktieägarna ska kunna göra detta. 

Aktiebolag som har ett färre antal aktieägare har fortsatt möjligheten att hålla bolagsstämman på distans även om en sådan bestämmelse som nämnts ovan inte har införts i bolagsordningen. Detta förutsätter emellertid att samtliga aktieägare samtycker till det. 

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »