Nya upphandlingslagar

Den första januari i år trädde tre nya lagar om offentlig upphandling i kraft; nya lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Alla tre lagar baseras på EU-direktiv och innebär bl.a. att EU-rättslig praxis kodifieras i lag.

Syftet med de nya lagarna är bl.a. att upphandlingar ska kunna genomföras på ett mer flexibelt sätt, att sunda förfaranden ska främjas, att sociala och miljörelaterade krav ska kunna ställas i högre utsträckning och att fler upphandlingar ska tillgängliggöras för mindre företag.

Praktisk betydelse under och efter en anbudsprocess

Denna nyhetsnotis utgår från nya LOU och tar endast mycket kortfattat upp några av de nyheter som vi tror kommer att få störst praktisk betydelse under och efter en anbudsprocess. Det som sägs gäller till stor del även för LUF.

1. Nya förkortade minimianbudsfrister

Nya förkortade minimianbudsfrister har införts för upphandlingar över tröskelvärdena. Som exempel kan nämnas att minsta tid för att komma in med anbud vid öppet förfarande numera är 35 dagar, mot tidigare 52. Vid selektivt förfarande gäller nu 30 dagar för både anbudsansökningar och anbud, mot tidigare 37 dagar för anbudsansökningar och 40 för anbud.

2. Förhandlat förfarande

Förhandlat förfarande kan användas i större utsträckning, bl.a. om kontraktet kräver anpassning av lättillgängliga lösningar eller inbegriper formgivning eller innovativa lösningar. Förhandlat förfarande kan sannolikt användas vid upphandling av allt utom standardvaror och tjänster. Även konkurrenspräglad dialog får användas i större utsträckning än tidigare.

3. Nya upphandlingsförfaranden

Nya upphandlingsförfaranden införs: S.k. innovations-partnerskap och dynamiska inköpssystem införs som nya upphandlingsförfaranden. Innovationspartnerskap kan tillämpas vid framtagning av helt nya produkter medan dynamiska inköpssystem är en helt elektronisk process som främst är lämplig vid upphandling av standardprodukter.

4. Nya uteslutningsgrunder

Nya uteslutningsgrunder har införts, bl.a. ska en leverantör som inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter uteslutas om detta fastställts genom lagakraftvunnet beslut eller dom. Det finns även nya regler om när en upphandlande myndighet (”UM”) får utesluta leverantörer, bl.a. om leverantör gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen eller vidtagit åtgärder för att snedvrida konkurrensen. Innan UM får utesluta en leverantör ska leverantören ges möjlighet till s.k. self cleaning (självsanering) så att leverantören kan visa på eventuell bättring.

5. Egen försäkran och ESPD

Egen försäkran och ESPD: Leverantörer har numera möjlighet att lämna anbud genom att ge in en s.k. egen försäkran. Detta görs genom att fylla i en särskild blankett, s.k. ESPD, vari leverantören intygar att det inte finns grunder för uteslutning och att de obligatoriska kraven som ställs upp av UM uppfylls. UM har skyldighet att godta anbud som lämnas på detta sätt, men än så länge finns det ett antal praktiska problem och oklarheter som sannolikt innebär att UM drar sig för att aktivt begära in anbud på detta sätt. Under året är det dock sannolikt att krav på egen försäkran och ESPD-blanketter bli en allt vanligare företeelse i förfrågningsunderlagen.

Relaterat innehåll: Läs om våra senaste uppdrag och nyheter inom bygg och entreprenad

6. Onormalt låga anbud

Onormalt låga anbud: UM ska numera begära en förklaring om ett anbud förefaller vara onormalt lågt. Om UM finner priset onormalt lågt och leverantören inte kan förklara detta på ett tillfredsställande sätt ska UM förkasta anbudet. Avgörande är om leverantören kommer att hålla vad som utlovats i anbudet, något som bl.a. påverkas av om det finns en möjlighet att tacka nej till att utföra vissa delar av kontraktet.

7. En ny utvärderingsgrund införs

En ny utvärderingsgrund införs: Utöver pris (tidigare ”lägst pris”) och bästa förhållande mellan pris och kvalitet (tidigare ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”) finns nu också utvärderingsgrunden kostnad. Denna utvärderingsgrund ger möjlighet att vid utvärdering räkna in samtliga kostnader under en varas/tjänsts/byggentreprenads livscykel.

8. Ändringar av befintliga kontrakt

Ändringar av befintliga kontrakt regleras på ett tydligt sätt. I nya LOU är det avsevärt tydligare vilka ändringar som kan göras utan att en ny upphandling måste genomföras. De nya reglerna rör bl.a. leverantörsbyten, ändringsklausulers betydelse, kompletterande inköp, ändringar av lågt värde och oförutsedda omständigheter.

Den här artikeln ska inte ses som juridisk rådgivning, utan har upprättats i informationssyfte.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Elisabeth André

Advokat/Partner

Johan Håkansson

Advokat/Partner

Catharina Piper

Advokat/Partner

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB