>

Digitaliseringen har gett oss nya möjligheter att samla in och analysera en växande mängd data. Samtidigt förändras förutsättningar och arbetssätt, något som leder till nya utmaningar och möjligheter inom dataskydd. Den 19 april bjuder vi in dig till ett webinar där vi utforskar framtidens dataskydd och GDPR ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv. 

Webinariet inleds med en kunskapsuppfräschning kring GDPR där vi belyser de rent juridiska aspekterna och vad dessa innebär i praktiken för ditt företag. Därefter kommer Patrik Persson, VD på Pinteg, att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man på bästa sätt implementerar och upprätthåller ett hållbart sätt att arbeta med dataskydd.

Vi avslutar med en diskussion om framtiden för dataskydd, där vi tillsammans utforskar kommande trender och teknologier som kan komma att påverka hur vi hanterar personuppgifter.

Agenda

Detta webinarium riktar sig till dig som vill veta mer om dataskydd och GDPR. Det är kostnadsfritt att delta och inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Gå vidare till anmälan

Talare

Patrik Persson, vd Pinteg

Patrik Persson

Patrik Persson är VD på Pinteg, som bland annat lanserat dataskyddsverktyget Fairity. Han är en veteran inom dataskyddsbranschen med många års erfarenhet av att arbeta med frågorna. 

Patrik brinner för att med hjälp av Fairity förenkla och förbättra dataskyddspraxis för företag av alla storlekar. Han kommer att prata om de praktiska aspekterna av dataskydd utifrån sina erfarenheter.

Simon Wilkens

Simon Wilkens är biträdande jurist på Moll Wendén och expert på GDPR- och därmed tillhörande dataskyddslagstiftning. Simon har hjälpt ett brett spektrum av klienter, allt från startups till multinationella företag, med ett kanske ännu bredare spektrum av frågor, att navigera genom de komplexa lagkraven för dataskydd.

Gå vidare till anmälan

För en organisation som utsatts för ett brottsligt eller illojalt agerande från en anställd eller annan intern aktör är ofta ett av delmålen att få ersättning för skadan som organisationen lidit. Inte sällan kan detta visa sig svårare än vad de flesta organisationer förväntar sig. 

På detta webinarium delar experter från Moll Wendén Advokatbyrå och Whitepaper Advisors med sig av olika möjligheter att få ersättning för skador i samband med interna utredningar. Syftet är att ha en strategi för hur ni minimerar skadan efter eventuella brott eller illojala ageranden från interna aktörer. 

Interna utredningar är komplexa. När en utredning blir nödvändig måste det ofta gå snabbt. Saknas kunskap och beredskap för att hantera utredningar blir det lätt fel. 

Ett av de viktigaste målen med en intern utredning är ofta att få ersättning för kostnader och förluster som drabbat verksamheten med anledning av det agerande som utreds. Det kan handla om att verksamheten har blivit bedragen av en anställd, eller att den verkställande direktören använt organisationens resurser för privata ändamål. Ibland kan det visa sig svårare än vad verksamheten först kunnat tro att få ersättning. 

I detta webbinarium kommer David Carlsvi från Whitepaper Advisors samt Ebba Walberg Snygg och John Lundberg från Moll Wendén Advokatbyrå prata om hur ni som verksamhet kan säkerställa att i möjlig utsträckning få ersättning för era förluster. Efter webinariumet har du en djupare förståelse och grundläggande verktyg att fatta beslut i en utredningssituation med siktet inställt på att få ersättning för skadan. 

Agenda

Webbinariumet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och avslutas med en frågestund. Under webbinariumet kommer vi att behandla följande punkter: 

Moll Wendén Advokatbyrå och Whitepaper Advisors erbjuder en helhetslösning inom utredningar och visselblåsning. Genom samarbetet kan utredningar genomföras av multidisciplinära team som skräddarsys inför varje utredning, i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. 

Detta webinarium är andra delen i en serie om två webinarier som vi anordnar i syfte att sprida kunskap kring vikten av rättssäkra internutredningar:

Det är kostnadsfritt att delta på webinarierna.

Gå vidare till anmälan

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Ebba har mångårig erfarenhet av att genomföra internutredningar i allt från små till globala organisationer. Ebba arbetar aktivt med frågor rörande internutredningar och håller regelbundet föredrag som utbildningar på ämnet. 

David Carlsvi

David Carlsvi, grundaren av Whitepaper Advisors, har under 20 år av sin karriär arbetat med internutredningar på lokal och global nivå. Whitepaper Advisors är specialiserade på att hjälpa sina klienter med internutredningar där misstankar om oegentligheter föreligger.

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. John har under de senaste åren varit delaktig i att genomföra flera internutredningar från ax till limpa. John har stor erfarenhet av att arbeta med visselblåsning och till detta område tillhörande frågeställningar. 

Gå vidare till anmälan

Bevissäkring är internutredningens kärna. Den lägger grunden för vad som kan uppnås rättsligt i samband med att verksamheten utsätts för brott eller illojala ageranden inifrån. Genom att vara väl förberedda kan ni begränsa den skada som er organisation kan lida.

Under detta webinarium delar experter från Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors med sig av kunskap och erfarenheter för att ni ska kunna genomföra interna utredningar på bästa sätt. 

En särskilt viktig del av utredningen är bevissäkringen. Det är i denna del som grunden för vad som kan uppnås rättsligt läggs. En dåligt genomförd bevissäkring kan till exempel förhindra möjligheten att kräva ersättning för era förluster och begränsa era förutsättningar för att avskeda den skyldige.

I detta webinar delar vi med oss av kunskap och praktiska erfarenheter kring internutredningar. Målet är att du som tittar ska stå bättre rustad att genomföra en utredning när det väl bränner till. 

Agenda

Webinariumet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och avslutas med en frågestund. Under webinariumet kommer vi att behandla följande punkter: 

Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors erbjuder en helhetslösning inom utredningar och visselblåsning. Genom samarbetet kan utredningar genomföras av multidisciplinära team som skräddarsys inför varje utredning, i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Detta webinarium är första delen i en serie om två webinarier som vi anordnar i syfte att sprida kunskap kring vikten av rättssäkra internutredningar. 

Det är kostnadsfritt att delta på webinarierna.

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Ebba har mångårig erfarenhet av att genomföra internutredningar i allt från små till globala organisationer. Ebba arbetar aktivt med frågor rörande internutredningar och håller regelbundet föredrag som utbildningar på ämnet. 

David Carlsvi

David Carlsvi är grundare av White Paper Advisors. Genom White Paper Advisors arbetar David Carlsvi till stor del med internutredningar. David Carlsvi har arbetat med utredningar under hela sin karriär, bland annat under hans över 20 år på forensicsavdelningen inom ett globalt konsultbolag. 

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. John har under de senaste åren varit delaktig i att genomföra flera internutredningar från ax till limpa. John har stor erfarenhet av att arbeta med visselblåsning och till detta område tillhörande frågeställningar. 

Gå vidare till anmälan

När en arbetstagare får nedsatt förmåga att klara av sitt arbete har arbetsgivaren ett ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning. Målet är att arbetstagaren med hjälp av arbetsgivarens stöd ska återfå sin fulla arbetsförmåga.

En rehabiliteringsplan kan vara ett användbart verktyg för att uppnå målet om friska medarbetare på en hälsosam arbetsplats. Tydliga rutiner och steg i rehabiliteringsarbetet underlättar också i rehabiliteringsprocessen. Friska medarbetare som snabbt kan återgå till sitt ordinarie arbete är en vinst för både arbetsgivare och den enskilda arbetstagaren.

Under detta webinarium berättar Thomas Ogard och Johanna Borg, båda specialister inom arbetsrätt, mer om vilket ansvar arbetsgivaren har i olika faser av rehabiliteringskedjan samt hur man kan använda sig av rehabiliteringsplanen som ett verktyg. De delar dessutom med sig av sina erfarenheter och resonerar utifrån aktuell praxis.

Du kommer få veta mer om:

Det har inte undgått någon i byggbranschen att materialpriserna stigit kraftigt. Advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark går igenom vilka lösningar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09 erbjuder för att rädda lönsamheten i pågående projekt och ger praktiska råd och rekommendationer till de entreprenörer som drabbats av skenande priser. 

Den senaste tidens kostnadsökningar har inneburit ett nytt fokus i diskussionerna mellan beställare och entreprenörer. Merparten av de entreprenadkontrakt som ingås i Sverige regleras av standardavtalen AB 04 eller ABT 06 och avtalen innehåller bestämmelser som kan tillämpas för att fördela kostnadsökningarna mellan parterna.

Bestämmelserna är dock utformade som undantagsbestämmelser och har i praktiken inte använts sedan 70-talets oljekris. Tillämpningen väcker därför många frågor – vad är det egentligen som gäller och vem är det som ska visa vad?

Under webinaret delar advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark med sig av sina erfarenheter kring hantering av kostnadsökningar i entreprenadprojekt. 

Under webinariet kommer du få konkreta råd kring:

Som nämns under webinaret saknas det vägledning för hur standardavtalen ska tillämpas. Det innebär att det finns en osäkerhet men även utrymme att argumentera för olika ståndpunkter. Det vi har sett är att argumentationen i mångt och mycket är väldigt likartad i olika projekt och att det pågår en hård bevakning av hur ledande aktörer agerar.

En avgörande fråga är hur stor en kostnadsändring måste vara för att den väsentligt ska påverka kostnaden för hela entreprenaden. En tydlig linje har hittills varit att en oförutsedd kostnadsökning överstigande 3 procent är att anse som väsentlig. Ett annat procenttal som har börjat figurera mer och mer är 0,5 procent, någonting som numera även lyfts av Byggföretagen, även om föreningen fortfarande tar fasta på 3 procent som ett riktmärke.

Att en kostnadsändring på 0,5 procent ska anses vara väsentlig kan hävdas med vägledning av bestämmelsen i AB 04/ABT 06 kap. 6 § 6 som reglerar priset för ÄTA-arbeten och som anger att ett angivet à-pris alltid gäller intill ett värde motsvarande 0,5 procent av kontraktssumman samt i regleringen i andra nordiska standardavtal.

Det är i dagsläget inte möjligt att slå fast hur stor en kostnadsändring ska vara för att den ska anses väsentligt påverka hela kostnaden för Entreprenaden utan det finns goda möjligheter att lyfta omständigheterna i det enskilda fallet, så som vinstmarginaler m.m.

Vill du veta mer om Entreprenadindex? Se även vår artikel om Entreprenadindex och kostnadsökningar i byggbranschen

Det har inte undgått någon i byggbranschen att materialpriserna stigit kraftigt. Advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark går igenom vilka lösningar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09 erbjuder för att rädda lönsamheten i pågående projekt och ger praktiska råd och rekommendationer till de entreprenörer som drabbats av skenande priser. 

Den senaste tidens kostnadsökningar har inneburit ett nytt fokus i diskussionerna mellan beställare och entreprenörer. Merparten av de entreprenadkontrakt som ingås i Sverige regleras av standardavtalen AB 04 eller ABT 06 och avtalen innehåller bestämmelser som kan tillämpas för att fördela kostnadsökningarna mellan parterna.

Bestämmelserna är dock utformade som undantagsbestämmelser och har i praktiken inte använts sedan 70-talets oljekris. Tillämpningen väcker därför många frågor – vad är det egentligen som gäller och vem är det som ska visa vad?

Under ett webinarium den 26 oktober kl 08:00 – 08:45 delar advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark med sig av sina erfarenheter kring hantering av kostnadsökningar i entreprenadprojekt. 

Webinariet avslutas med en frågestund där du får möjlighet att ställa frågor kring kostnadsökningar. 

Under webinariet kommer du få konkreta råd kring:

Välkommen!

Tisdag 14 juni, kl. 8:00 – 9:00 (15 min frågestund inkluderat)

Förändringen av lagen om anställningsskydd (LAS) är den största omarbetningen av lagen sedan den tillkom. Blir förändringen större i teorin än i praktiken? Är nya LAS räddningen för den svenska modellen, när fackförbunden flyttar fram sina positioner?

Under detta webinar kommer vårt arbetsrättsliga specialistteam att guida dig genom de nya reglerna och vad dessa innebär för din organisation. Med utgångspunkt i egen erfarenhet av hur nuvarande regelverk tillämpas kommer du få veta troliga konsekvenser av det nya regelverket. 

Utöver beskrivning och analys av nya LAS kommer vi även dela med oss av tips kring hur du kan jobba med de nya reglerna. Hur går ni tillväga för att fasa in nya LAS på ett strategiskt sätt?

Under webinariet kommer följande att tas upp:

Webinariet sänds tisdag den 14 juni kl 8:00 – 09:00 med föreläsning och avslutande frågestund live.

Passar inte tiden? Ingen fara – vi skickar ut en inspelning i efterhand till alla som anmält sig!

Länk till webinariet skickas direkt vid anmälan och strax innan webinariet sänds.

Interna incidenter och oegentligheter – toppen på ett isberg?

Nya högre krav på utredningar ställer krav på en beredskap internt. Dessutom finns det risk att man isolerar oegentligheter till enstaka händelser när roten till problemet kan finnas djupare. Advokat Ebba Walberg Snygg och biträdande jurist John Lundberg delar med sig av sina bästa tips kring metodiken för utredningar.

Med den nya visselblåsarlagen ställs högre krav på hur utredningar utförs. Ärenden bör hanteras relativt snabbt och krav ställs även på återkoppling.

Detta ställer i sin tur krav på organisationer att bygga upp en beredskap och en process för att hantera utredningar enligt lagkraven. Dessutom finns fler anledningar än lagkraven att agera snabbt och korrekt – vissa utredningar kommer till och med att visa sig vara verksamhetskritiska.

Under ett webinar som anordnades den 25 november delade advokat Ebba Walberg Snygg och biträdande jurist John Lundberg med sig av sina erfarenheter kring utredningar.

I videon får du tips kring vad du ska tänka på när det är dags att göra en utredning och vad man kan ta med sig av den metodik som advokater använder sig av.

I filmen får du konkreta råd kring

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och har över 25 års erfarenhet av att rådge företag i frågor som rör arbetsrätt och fackliga relationer såväl nationellt som internationellt. Hon hjälper organisationer i det löpande arbetet kring HR-relaterade juridiska frågor från idé till genomförande.

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist och arbetar i Moll Wendéns specialistgrupp inom arbetsrätt. Han hjälper organisationer att göra en första bedömning av rapporter som kommer in via visselblåsarsystem och arbetar även med utredningar.

Webinar 19 januari kl. 12.15 – 12.40

För dig som arbetar med personalfrågor, har personalansvar eller kommer i kontakt med arbetsrätt på ett eller annat sätt är det viktigt att ta del av lagändringar och ny praxis inom arbetsrätten. Våra advokater Ebba Walberg Snygg och Thomas Ogard, specialister inom arbetsrätt, kommer under detta webinar att gå igenom viktiga nyheter på arbetsrättens område som du behöver känna till 2021.

Agenda

Praktisk information

Datum: Onsdagen 19 januari kl 12.15 – 12.40
Plats: Sänds digitalt, länk för inloggning skickas vid anmälan. Webinariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Tipsa gärna dina kollegor!

Föreläsare

Ebba Walberg Snygg, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Ebba är expert inom arbetsrätt och arbetar främst med förhandlingar, omstruktureringar och internutredningar. Hon har även erfarenhet av kollektivavtalsförhandlingar på internationell nivå.

Thomas Ogard, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

Thomas har arbetat med affärsjuridik under hela sin karriär och har specialiserat sig på arbetsrätt och tvistelösning där han biträder både svenska och utländska företag exempelvis med arbetskraftsinvandring och tvister om företagshemligheter.

Webinar 26 januari kl. 12:15-13:00

Vi nås av en stor mängd reklambudskap varje dag, både som privatpersoner och i vår yrkesroll. När det gäller marknadsföringskampanjer är det många olika lagar som behöver finnas med i medvetandet. En del av syftet med de lagar som rör marknadsföring är att skydda konsumenter och att främja sund konkurrens.

Även om de flesta skriver under på syftet bakom lagstiftningen kan det ibland vara snårigt att hålla koll på vad som gäller i olika situationer. Därför anordnar vi ett webinar i syfte att räta ut frågetecken kring vad som gäller för marknadsföringen – både på en digital och analog arena.

Agenda

Målgrupp

Budskap

Kanaler

Vad händer om man bryter mot reglerna?

Föreläsare

Simon Wilkens, biträdande jurist Moll Wendén Advokatbyrå

Simon arbetar på Moll Wendén sedan våren 2020. I huvudsak arbetar han med ärenden som rör immaterialrätter, marknadsföring & IT. Dessutom är Simon specialiserad inom GDPR. De områden han arbetar med rör många och vitt skilda branscher.

David Klose, advokat och delägare Moll Wendén Advokatbyrå

David har arbetat på Moll Wendén sedan 2003 och har 15 års erfarenhet av juridisk rådgivning till både svenska och internationella företag. Han arbetar med klienter i flertalet branscher som exempelvis livsmedel, hälsa, läkemedel och IT. David företräder även klienter i rättstvister inom varumärkesrätt, marknadsrätt och kontrakt vid IT.