Löpande räkning i AB 04/ABT 06 – var går gränsen för timpris?

Något som ofta kan bli föremål för diskussion eller rentav tvist är i vilken utsträckning en entreprenörs kostnader ska omfattas av angivet timpris när ersättning utgår på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04/ ABT 06 kap 6 § 9.

Omfattas inte en viss självkostnad av det angivna timpriset kan entreprenören ha rätt att därutöver få ersättning för kostnaden om kostnaden är nödvändig för entreprenadens utförande.

Definition för timpris saknas

En del av problematiken grundar sig i att det saknas en tydlig och generell definition av vad som ska omfattas av begreppet ”timpris”. Har parterna inte uttryckligen avtalat om vad som ska ingå kan vägledning i viss mån erhållas från Sveriges Byggindustriers Formulär LR06, som anses utgöra branschpraxis i frågan om den s.k. självkostnadsprincipen.

Annars ligger bevisbördan vanligtvis på den part som påstår att viss kostnad ingår i timpriset att bevisa det.

Relaterat innehåll: Underrättelser enligt AB 04 och ABT 06

Ett vägledande hovrättsavgörande gällande timpris

I ett hovrättsavgörande från 2016 ansågs vissa kostnader såsom för modem, parkeringsavgifter och mobiltelefonavgifter falla utanför timpriset, men vara nödvändiga för entreprenadens utförande och kostnaderna skulle därför ersättas till självkostnadspris.

Även mer oväntade kostnader som för möteskaffe och måltider vid taklagsfesten ansågs falla utanför timkostnaden och skulle därför ersättas särskilt. Hovrätten betonade att kostnaderna inte hade privat karaktär utan var av sådan typ att de vanligtvis betalades av arbetsgivaren.

För många kan nog ett sådant utfall framstå som förvånande – och det finns alltså all anledning att i förväg reda ut vad som ska omfattas av ett angivet timpris och vilka självkostnader som därutöver ska ersättas.

Den här texten ska inte ses som juridisk rådgivning, utan har upprättats i informationssyfte.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »