En ny lag om skydd för företagshemligheter – så stärker lagen skyddet för dina företagshemligheter

Regeringen föreslår att den nuvarande lagen om skydd för företagshemligheter ska ersättas med en helt ny lag som ytterligare stärker skyddet för företagshemligheter. Den nya lagen föreslås träda ikraft i Sverige den 1 juli 2018.

Den nya lagen är en implementering av EU-direktivet om skydd för företagshemligheter. Bakgrunden till direktivet är att EU identifierat att trots att ett starkt skydd för företagshemligheter är ett av näringslivets viktigaste verktyg för att skapa konkurrenskraftiga och innovativa företag saknas det en enhetlig civilrättslig reglering mellan medlemsstaterna som skyddar hemligheterna från att olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjas. Syftet med direktivet är därför att skapa ett sådant enhetligt regelverk som ger företagshemligheter ett likvärdigt och starkare skydd i hela unionen.
Sverige har sedan många år haft en lagstiftning som anses vara förhållandevis heltäckande och som till stor del uppfyller de krav som direktivet ställer. Direktivet ger dock upphov till en rad ändringar och kompletteringar av den hittillsvarande lagen som bäst implementeras genom införandet av en helt ny lag.

Sverige är en av de mest innovativa nationerna i världen

Utöver att bättre anpassa den svenska lagen till EU-direktivet framhåller lagstiftaren att Sverige är en av de mest innovativa nationerna i världen. För att svenska företag även i fortsättningen ska vara innovativa och konkurrenskraftiga och för att de ska kunna hävda sig på en global marknad krävs att deras företagshemligheter åtnjuter ett starkt skydd. I propositionen till den nya lagen föreslår därför regeringen att skyddet för företagshemligheter ytterligare ska stärkas, vilket bl.a. ska ske genom att

  • fler angrepp på företagshemligheter ska anses vara otillåtna,
  • den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall, och
  • sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång ska bli starkare.

Trots strävan efter ett starkare skydd för företagshemligheter klargör regeringen att skyddet aldrig får vara så starkt att det hindrar en arbetstagare från att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen (s.k. visselblåsning). Ett sådant angrepp ska, likt den nuvarande lagen, anses utgöra ett behörigt angrepp och faller därmed utanför lagens tillämpningsområde. Vidare öppnar lagstiftaren upp för att fler företagshemligheter ska kunna angripas inom ramen för visselblåsarsituationen utan risk för repressalier. Detta sker genom att kravet på att informationen som avslöjas ska avse ett ”annat allvarligt missförhållande” ersätts med ”annat missförhållande”, vilket får anses vara ett betydligt lägre krav än tidigare. Skyddet för s.k. visselblåsning stärks med andra ord genom den nya lagen.

Arbetstagares personliga kunskaper är inte företagshemligheter

Slutligen vad avser arbetstagares personliga kunskaper och färdigheter ska det till skillnad från den nuvarande lagen uttryckligen anges i den nya lagen att sådan information inte utgör företagshemligheter, varför det står denne fritt att använda sig av dessa i en senare anställning. Detta främjar arbetstagarens rätt till att fritt byta arbete och där utnyttja sina förvärvade kunskaper och färdigheter.

Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Thomas Ogard

Advokat / Partner

Ebba Walberg Snygg

Advokat / Partner
Paralegal arbetsrätt
Lediga jobb

Vi söker paralegal inom arbetsrätt

Moll Wendén är en advokatbyrå med affärsjuridik i fokus. Som specialister inom M&A och bolagsrätt, arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, tvistlösning och offentlig

Läs mer »

Kom i kontakt med oss

Alla rättigheter förbehållna Moll Wendén Advokatbyrå AB