Hjälper force majeure-klausuler mot coronaviruset?

Kan man åberopa en force majeure-klausul i ett avtal om man är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av coronaviruset? Det beror bland annat på hur klausulen är utformad och vilket lands lag som gäller på avtalet. Allmänt kan man dock säga att en pandemi typiskt sett kan vara en sådan oförutsedd händelse som […]

Fem steg mot ett effektivt IPR Management

Följ dessa fem steg så är du på god väg mot ett effektivt IPR Management. IPR Management handlar i grunden om att förvalta immateriella rättigheter på ett sätt som optimerar deras värde – och därmed värdet på företaget.  1. Identifiera  Noggrann identifiering av företagets immateriella tillgångar synliggör innehavet, behoven och eventuella brister. 2. Utveckla Kontinuerlig utveckling uppnås genom […]

Vad är IPR Management och varför är det viktigt för företag?

IPR står för Intellectual Property Rights, det vill säga immateriella rättigheter. Begreppet avser huvudsakligen patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn.  Ett viktigt syfte med immaterialrätten är att stimulera skapande insatser. Ett annat är att ge företag och produkter möjligheter att särskilja sig på marknaden. Ett tredje syfte är att skydda de investeringar i tid, pengar […]

Avgifter kan enligt ny lag utgå vid överträdelser av Geoblockeringsförordningen

Geoblockeringsförordningen

Sedan den 3 december 2018 är den s.k. Geoblockeringsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2018/302) tillämplig i Sverige. Geoblockeringsförordningen förbjuder omotiverad geoblockering, på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, vid e-handel på den inre marknaden.   Genom Geoblockeringsförordningen förbjuds, i korthet; förfaranden som, av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, innebär […]

Nya regler för tävlingslotterier i spellagen

Ny lotterilag och regler för tävlingar i sociala medier

– gilla, dela och vinn! Den 1 januari 2019 trädde en omdiskuterad lag ikraft, nämligen spellagen (2018:1138). Lagen innebär främst att ett nytt licenssystem införs för spel men påverkar även tidigare regler om pristävlingar i sociala medier. Bolag måste alltså från och med nu ansöka om licens för att kunna bedriva laglig spelverksamhet. ”Spel” är enligt spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Syftet med […]

Google riskerar GDPR-böter av Datainspektionen

smartphone

Den 21 januari 2019 var inte en bra dag för Google LLC (”Google”). Den svåraste nyheten att smälta var nog att den franska dataskyddsmyndigheten CNIL beslutade att ålägga Google en sanktionsavgift om EUR 50 miljoner. Som lök på laxen har även den svenska dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen, valt att påbörja en tillsyn av Googles personuppgiftsbehandling, en nyhet […]