Coronaviruset COVID-19 och byggprojekt – En checklista för byggherrar/beställare och entreprenörer

De senaste veckorna har en explosionsartad spridning skett av det s.k. coronaviruset COVID-19 och sjukdomen klassas i dagsläget som en pandemi. Samhällets insatser för att hålla nere utbredningen av spridningen har redan fått stora effekter, inte minst för företag. Även byggbranschen påverkas. Såväl byggherrar/beställare som entreprenörer behöver överväga hur deras verksamheter påverkas av coronaviruset och […]

Nytt lagförslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen

lyftkran

Regeringen föreslår en ny lag som ger arbetstagare hos underentreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen som inte fått sin lön utbetald av arbetsgivaren rätt att kräva löneutbetalning från entreprenörer längre upp i entreprenörskedjan. Lagen föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018. Regeringen överlämnade den 15 februari 2018 en remiss till lagrådet angående entreprenöransvar för lönefordringar i […]

Vad ingår i entreprenörens åtagande vid syn?

Vid vissa entreprenader föreskrivs att syn ska hållas inför utförandet av arbetet. Även om syftet ofta inte framgår i kontraktet, är tanken med synen att entreprenören ska undersöka förutsättningarna för sitt arbete och underrätta beställaren om de faktiska förhållandena avviker från vad entreprenören förutsatt.   Ponera att en entreprenör ska lägga ett golv (ytskikt) och […]

Är parterna bundna av besiktningsmannens utlåtande?

Besiktningsmannen har enligt AB 04 och ABT 06 till uppgift att undersöka och bedöma om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar och ska vid slutbesiktning pröva frågan om godkännande och förekomsten av fel. Fråga uppkommer därför emellanåt om besiktningsmannens utlåtande är bindande för parterna och hur en missnöjd part ska agera. Enligt AB 04 och ABT 06 […]

AB 04/ABT 06 och kostnadsändringar – ska avtalat pris justeras?

Den 24 november 2016 beslutade riksdagen att anta en lag genom vilken en skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror ska införas den 1 april 2017 (och tillämpas i fråga om skattskyldighet från och med den 1 juli 2017), vilket medför kostnadsökningar i pågående projekt. Frågan är om kostnadsökningarna i projekten kan föras vidare till beställaren, […]

Nya upphandlingslagar

Den första januari i år trädde tre nya lagar om offentlig upphandling i kraft; nya lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Alla tre lagar baseras på EU-direktiv och innebär bl.a. att EU-rättslig praxis kodifieras i lag. Syftet med de nya lagarna är […]

Löpande räkning i AB 04/ABT 06 – var går gränsen för timpris?

Något som ofta kan bli föremål för diskussion eller rentav tvist är i vilken utsträckning en entreprenörs kostnader ska omfattas av angivet timpris när ersättning utgår på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen enligt AB 04/ ABT 06 kap 6 § 9. Omfattas inte en viss självkostnad av det angivna timpriset kan entreprenören ha rätt att därutöver […]

Underrättelser enligt AB 04 och ABT 06

Enligt AB 04 och ABT 06 har parterna i en rad olika situationer en skyldighet att underrätta motparten om omständigheter som inträffar, denna skyldighet är i vissa fall kopplad till rätten till ersättning på så vis att en underlåtenhet att underrätta motparten kan medföra en förlorad rätt till ersättning för kostnader som uppstår. Det förekommer […]

Mutor & korruption – Tonen från toppen avgörande

VAR TREDJE MUTBROTT som har lett till fällande dom från 2012 och framåt berör byggbranschen, enligt en sammanställning som Institutet mot Mutor har gjort. VEIDEKKES REGELANSVARIG Elisabeth André berättar om företagets arbete för att vända utvecklingen. – Alla nyanställda måste gå en obligatorisk introduktionskurs som presenterar de etiska riktlinjerna samt företagets värderingar och kultur. Alla som jobbar med affärer, och möter kunder och leverantörer, får ytterligare en utbildning som går ännu […]

Förslag om stärkt skydd för visselblåsare ställer krav på 300 000 arbetsgivare

När visselblåsaren Karin Törnqvist avslöjade korruption hos Göteborgs Energi fick hon inga nya uppdrag av bolaget. Nu föreslås en ny lag träda i kraft den 1 juli 2015 som ger ett stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om missförhållanden på sin arbetsplats (så kallad visselblåsning). Arbetsgivare blir samtidigt – i den utsträckning verksamheten kräver […]