Video: Kostnadsändringar i entreprenadprojekt

Kostnadsändringar i entreprenadtext

Det har inte undgått någon i byggbranschen att materialpriserna stigit kraftigt. Advokaterna Elisabeth André och Zara Hellmark går igenom vilka lösningar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABM 07 och ABK 09 erbjuder för att rädda lönsamheten i pågående projekt och ger praktiska råd och rekommendationer till de entreprenörer som drabbats av skenande priser.  Den senaste […]

Entreprenadindex och kostnadsökningar i byggbranschen

entreprenadindex

Publicerad 17/10 kl 12:29, uppdaterad 25/10 kl 13:01. Den senaste tidens kostnadsökningar på material och varor påverkar såväl pågående entreprenader som entreprenörers förutsättningar att lämna anbud avseende nya projekt. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 innehåller visserligen regler för att hantera riskfördelningen avseende oförutsedda kostnadsökningar, men bestämmelserna är idag svårtillämpade och vägledande praxis för hur de […]

Gröna avtal driver hållbar utveckling i fastighetsbranschen

Gröna avtal

Fastighetsbranschen har på senare år efterfrågat mer miljömässigt innovativa juridiska lösningar. Inte minst handlar det om att införa avtalsvillkor för att säkerställa att hyresgäster verkar på ett hållbart sätt i sin användning av fastigheter. Frågan om hållbarhet har på senare år blivit alltmer framträdande inom de flesta branscher. Detta beror dels på en allt större […]

Miljöcertifiering av entreprenader

miljöcertifiering av byggnader

Hållbarhetsarbete i byggbranschen  De senaste årens ökade fokus på hållbar utveckling har satt sin prägel även på byggbranschen. Numera är krav på miljöcertifiering av byggprojekt snarare regel än undantag och många byggherrar uppställer sådana krav i samtliga byggprojekt. Miljöcertifieringssystem eller miljöklassning, som det också kallas, används för att mäta och kommunicera byggnaders miljöprestanda.  Vi får […]

Skatteverket föreslår utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning

frivillig skattskyldighet för moms vid lokaluthyrning

Skatteverket har under våren publicerat en promemoria med förslag på väsentliga justeringar av de nuvarande bestämmelserna i mervärdesskattelagen avseende frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler.  Uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet är som huvudregel undantagen från skatteplikt. En uthyrare kan emellertid välja bli frivilligt skattskyldig för sådan uthyrning och lägga på […]

AB 04/ABT 06 kap 6 § 3 och prishöjning – när kan avtalat pris justeras?

prishöjning abt 06 ab 04 6 kap § 3

Den senaste tiden har priserna på byggmaterial stigit kraftigt. Byggföretagen har i ett medlemsutskick (”Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material”) angett att prishöjningen i vissa fall uppgår till 65 procent. Ökade oljepriser, råvarubrist, minskad export och logistiska problem till följd av covid-19 anges som möjliga förklaringar. För många byggföretag innebär […]

Nytt förslag på stämpelskatt vid fastighetsbildning

I december 2020 gav regeringen Lantmäterimyndigheten uppdraget att utreda förutsättningarna för införande av en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom bland annat fastighetsbildning. Våren 2022 har Lantmäteriet publicerat en rapport med förslag på införande av en stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder likt den stämpelskatt som uppstår vid förvärv av fast egendom […]

Revideringen av AB 04/ABT 06 och AMA AF 21

Standardavtal entreprenadrätt

Under 2021 beslutade Svensk Byggtjänst att det inte längre var motiverat att vänta med en ny utgåva av AMA AF till dess att uppdateringen som Byggandets Kontraktskommitté, BKK, utför av standardavtalen AB 04 och ABT 06 är färdig. Vid årsskiftet lanserades därför en ny utgåva av AMA AF som, liksom dess föregångare, bygger på AB […]

Korttidskontrakt för kommersiella lokaler – tänk på detta

I en alltmer flexibel arbetsmiljö har det blivit viktigt för många av dagens kommersiella hyresgäster och fastighetsägare med organisatorisk skalbarhet att smidigt kunna anpassa sin verksamhet, eller fastighet, efter ändrade omständigheter. Korttidskontrakt för lokaler har därmed blivit en vanlig företeelse som möjliggör flexibilitet på hyresmarknaden.  Flexibilitet på hyresmarknaden har potential att låsa upp den kommersiella […]