Lag om visselblåsningar – detta behöver du veta

Alla organisationer löper risk att någon gång drabbas av oegentligheter. Det är inte ovanligt att personer i verksamheten är inblandade. Anställda spelar en central roll för organisationer att upptäcka och hantera oegentligheter. Ibland är det kollegor eller chefer som misstänks vara inblandade vilket gör att de som har något att berätta hamnar i en utsatt position. 

En väl utformad visselblåsarfunktion skapar förutsättning för organisationer att tidigt få reda på oegentligheter samtidigt som den ger skydd åt de som har något att berätta.

oktober 2019 antogs ett nytt direktiv av EU som innebär att fler personer och situationer omfattas av lagstiftningen. Dessutom ställs krav på rapportering. Europeiska rådet har själva sammanfattat de viktigaste förändringarna till:

 • företag med över 50 anställda behöver skapa interna rapporteringskanaler
 • visselblåsare uppmanas att först använda en intern kanal, men förlorar inte rätten till skydd om man väljer att rapportera externt först
 • skyddet omfattar även personer som fått reda på oegentligheter i en annan roll än som anställd, exempelvis i rollen som konsult eller styrelseledamot
 • fler områden omfattas av det nya direktivet
 • visselblåsare garanteras även vissa skydds- och stödåtgärder
 • företag blir skyldiga att återkoppla till den som visslat inom tre månader (kan förlängas till sex månader om det är motiverat)
 • Vad behöver du göra?

  • Fundera igenom vad ni vill få ut av en visselblåsarfunktion
  • Ta fram en kravställningslista avseende det er funktions skall hantera
  • Upprätta en intern rapporteringsfunktion. Gör det själv eller ta hjälp av en tredjepartsleverantör
  • Ta fram policy samt besluta om hur hantering av ärenden skall ske samt utforma rutinbeskrivningar. 
  • Utse personer som är oberoende och objektivt kan ansvara och hantera inkommande ärenden
  • Uppdatera er integritetspolicy
  10 tips för företagsöverlåtelser

  Letar ni efter en visselblåsarfunktion?

  Trots omfattande intern kontroll och bra företagskultur riskerar alla företag att drabbas av skada där oegentligheten skett på insidan av organisationen. I dessa fall är medarbetarna och andra aktörer verksamma i bolaget alltid en nyckelfaktor för att i tid upptäcka det.

  Moll Wendén har ett nära samarbete med Whitepaper Advisors som erbjuder externa visselblåsarfunktionen Trumpet. Moll Wendén och Whitepaper Advisors bedömer och hanterar gemensamt inkomna ärenden, ger en rekommendation till kunden och bistår därefter i hanteringen inklusive i utredningsfasen. 

  Läs mer om Whitepaper Advisors tjänster inom visselblåsning och utredningar här

  Tidigare lagstiftning

  2017 kom Visselblåsarlagen, eller Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. I kort innebär den att personer som larmar om missförhållanden inte ska drabbas av repressalier. 

  Lagstiftningen rör oegentligheter som har begåtts av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition inom företaget. 

  De oegentligheter som anmäls ska ses som allvarligaSom allvarliga oegentligheter räknas exempelvis ekonomisk brottslighet, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering. 

  Den 15 april i år meddelade Regeringskansliet att Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss för genomförandet av EU:S visselblåsardirektiv. Den 17 december 2021 trädde den nya, förstärkta lagen i kraft.