Är parterna bundna av besiktningsmannens utlåtande?

Besiktningsmannen har enligt AB 04 och ABT 06 till uppgift att undersöka och bedöma om entreprenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar och ska vid slutbesiktning pröva frågan om godkännande och förekomsten av fel. Fråga uppkommer därför emellanåt om besiktningsmannens utlåtande är bindande för parterna och hur en missnöjd part ska agera.

Enligt AB 04 och ABT 06 utser beställaren besiktningsman till slutbesiktningen om inte parterna kommit överens om någonting annat. Det kan även noteras att kravet på att en besiktningsman ska vara ojävig inte omfattar en besiktningsman som utses av en part ensam. 

Besiktningsmannen uppgift omfattar inte bara att uttala sig om entreprenadens objektiva skick, dvs. om och hur ett visst arbete har utförts, utan även en ibland komplicerad juridisk bedömning innefattande en rättslig värdering av bland annat parternas avtal, omständigheter under entreprenadtiden och parternas ansvar i olika avseenden.

Mot denna bakgrund kan ett utlåtande från en beställarvald besiktningsman i viss mån ifrågasättas och  det kan finnas anledning att få ett utlåtande omprövat.

Rätt att påkalla överbesiktning

Om en part är missnöjd med en besiktning har parten rätt att inom tre veckor påkalla överbesiktning, vilken om den utförs ersätter den tidigare besiktningen. Överbesiktning genomförs av en ensam besiktningsman som utses av parterna gemensamt eller en överbesiktningsnämnd  och kan avse frågan om entreprenadens godkännande, förekomst av fel eller ansvaret för ett visst fel.

En part som är missnöjd efter slutbesiktning är dock inte begränsad till att påkalla överbesiktning. Parten kan alltid välja mellan att begära överprövning av besiktningsmannens utlåtande i en överbesiktning eller låta saken bli prövad i ett rättsligt förfarande. Såväl slutbesiktning som överbesiktning går att överpröva i domstol eller i ett skiljeförfarande enligt AB 04 kap 7 § 16 (samma bestämmelse är tillämplig i ABT 06).

Vare sig utlåtandet över slutbesiktning eller överbesiktning kan därför sägas vara slutligt eller bindande för parterna. Följden av detta är, förutom den positiva aspekten att parterna tillförsäkras en rättslig prövning av godkännande/icke-godkännande och förekomsten av fel, att det kan dröja en lång tid innan ett slutligt svar erhålls.

Det kan också noteras att det inte alltid framstår som meningsfullt att hänskjuta en fråga till överbesiktning när det är tydligt att den ena eller båda parterna inte kommer nöja sig med ett utlåtande som går dem emot.

Besiktningsutlåtandet har ofta en avgörande roll

Trots att besiktningen inte är rättsligt bindande har besiktningsutlåtandet ofta en avgörande roll. I ett rättsligt förfarande kan besiktningsutlåtandena tillmätas stor betydelse som bevis för att det t.ex. föreligger fel.

Om det finns utlåtanden från slutbesiktning och överbesiktning som ger olika resultat kan det också antas att överbesiktningsutlåtandet, som utförs av en eller flera besiktningsmän som utses av parterna gemensamt och därför omfattas av jävsregeln i AB 04 och ABT 06, sannolikt har ett högre bevisvärde än ett utlåtande från en besiktningsman utsedd enbart av beställaren.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Ordlista för företagsförvärv
Lediga jobb

Biträdande jurist

Är du nyexaminerad eller tar du examen snart? Vi söker löpande biträdande jurister och tar gärna emot din ansökan till tjänsten som biträdande jurist med

Läs mer »