>

Relaterade personer

Elisabeth André

Relaterade verksamhetsområden

Entreprenadrätt

9 december 2012 · Artikel

Välbesökt seminarium om ÄTA-arbeten

Det var fullsatt i MOLL WENDÉNs matsal när Daniel Nilsson  och Elisabeth André  hade bjudit in till seminarium om det som i entreprenadbranschen kallas ”ÄTA” – ändrings-  tilläggs- och avgående arbeten. Publiken, som bestod av både entreprenörer och beställare, bjöds på en genomgång av intressanta partier i AB 04 och ABT 06 och även en del praktiska tips för hur ÄTA ska hanteras så smärtfritt som möjligt.

Att ÄTA är ett mycket komplicerat område råder det inget tvivel om. Det uppstår ofta komplikationer och det är inte ens specielltovanligt att det pågår en tvist mellan entreprenör och beställare samtidigt som byggprojektet fortfarande pågår parallellt.

Det finns enligt Elisabeth huvudsakligen två osäkerhetsmoment i alla byggprojekt. Det ena är det som kan relateras till naturen – det är väderförhållanden och vad som döljer sig under marken. Det andra är den mänskliga faktorn, eller som Elisabeth uttrycker det, ”viljan”. Finns viljan att planera noga och att kommunicera strukturerat och öppet, så kan oerhört många problem förebyggas eller lösas i takt med att de uppstår.

Elisabeth och Daniel berörde även frågan om hinder och vilka faktorer som utgör hinder. Att beställaren dröjer med att återkomma med svar på frågor från entreprenören var en sak som nämndes. En annan situation som berördes var när vinter eller väderförhållande kan utgöra hinder.
Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier förser sina medlemmar med bra uppgifter om när det föreligger väderförhållanden som kan utgöra hinder. 

Några praktiska lärdomar beställare tog med sig från morgonens seminarium var att alltid eftersträva tydlighet. Beställare bör generellt anstränga sig mer för att exempelvis kommunicera i en totalentreprenad hur en viss lokal är tänkt att användas. Hela projektet kan snubbla om det framkommer alldeles för sent att det ska vara en food court i mitten på bottenplanet.

Entreprenören å sin sida bör bli bättre på att klargöra hinder och kostnader och att avisera skriftligen och i tid. Vidare bör båda parter lära sig att inte använda avvikelserapporter och händelserapporter för hantering av ÄTA, eftersom dessa rapporter innehåller så mycket mer som inte direkt har med ÄTA att göra. ÄTA bör istället hanteras separat.

Ett generellt tips till alla entreprenörer är även att alltid prioritera kontraktsarbeten framför ÄTA-arbeten.

Om en tvist ändå uppstår, tipsade Daniel specifikt om medling. Medling är ett relativt nytt instrument i svensk rätt och ett utmärkt alternativ till domstolstvister och skiljeförfaranden, särskilt när de
tvistande parterna har ett pågående samarbete som måste fungera inför framtiden.

Mer information om Moll Wendéns tjänster inom entreprenad- och fastighetsrätt.