>

Relaterade verksamhetsområden

Immaterialrätt

24 maj 2022 · Artikel

Vad är IPR Management och varför är det viktigt för företag?

IPR står för Intellectual Property Rights, det vill säga immateriella rättigheter. Begreppet avser huvudsakligen patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och företagsnamn. Som företag är det viktigt att kunna överblicka och kontrollera de immaterialrätter man innehar, som en del av affärsstrategin.

Lagstiftningen som rör immaterialrätter fyller flera olika syften. Ett viktigt syfte med immaterialrätten är att stimulera skapande insatser. Ett annat är att ge företag och produkter möjligheter att särskilja sig på marknaden. Ett tredje syfte är att skydda de investeringar i tid, pengar och kunskap som ligger bakom intellektuella prestationer.

IPR Management påverkar ditt företags värde

Patent och varumärken utgör en allt större del av företagens tillgångar. Globaliseringen av näringslivet har lett till en harmonisering av regelverk för immateriella rättigheter, bland annat inom EU. Värdet på ett företags immateriella rättigheter avgörs till stor del av hur välskött IPR-portföljen är. Hanteringen av dessa rättigheter kallas för IPR Management. Begreppet omfattar allt från företagets utveckling av produktportfölj och upprättande av licens- och sekretessavtal till utformningen av den bild av företaget som förmedlas till omvärlden.    

IPR Management handlar i grunden om att förvalta immateriella rättigheter på ett sätt som optimerar deras värde – och därmed värdet på företaget. 

Utformningen av det enskilda företagets IPR Management påverkas av verksamhetens inriktning, geografiska marknader och konkurrensen i branschen. Gemensamt för alla företag är behovet av en strukturerad hantering av immateriella rättigheter.

Täta dina ”IPR-läckage”

IPR Management borde vara lika naturligt som rutiner för lagerinventering. I båda fallen är syftet att skaffa överblick över det egna företagets tillgångar, i nuet och på längre sikt. IPR handlar emellertid inte bara om tillgångar. Lika viktigt är att företaget får insikt om sina eventuella brister inom området. 

IPR Management borde vara lika naturligt som rutiner för lagerinventering. 

På så sätt kan eventuella ”IPR-läckage” tätas. Ett välutvecklat IPR Management omfattar även kännedom om konkurrenternas status inom området. I en värld där immateriella rättigheter får allt större utrymme och betydelse ökar risken att det egna företaget inkräktar på konkurrenternas rättigheter, vilket oftast inte sker ostraffat. 

En del av affärsstrategin

På längre sikt utgör IPR Management, som en naturlig del av företagets affärsstrategi, underlag för såväl avgörande beslut som affärsmässiga relationer med omvärlden. En strukturerad och heltäckande presentation av ett företags immateriella rättigheter har ett stort värde i samband med diskussioner om finansiering, samgåenden eller företagsförsäljningar. 

Oförmåga att presentera en helhetsbild av företagets IPR-portfölj, alternativt oklarheter om immateriella rättigheter, uppfattas däremot som osäkerhetsmoment. Samma sak gäller bedömningar om otillåten användning av företagets rättigheter och konkurrenters påståenden om intrång. Hur dessa frågor hanteras är ofta avgörande för resultatet av förhandlingarna. 

Steget före konkurrenterna

Att aktivt förvalta ditt företags IPR-portfölj är ett resurskrävande arbete som skall utföras kontinuerligt. Därför är det viktigt att använda de egna tillgångarna så effektivt som möjligt. Med hjälp av mål och riktlinjer som har formulerats i andra sammanhang går det ofta att dra slutsatser om vilka immateriella rättigheter som företaget är i behov av. Det finns även ett antal konsulter som är specialiserade på olika beståndsdelar av IPR Management, exempelvis PR-byråer och advokatbyråer. 

Den affärsmässiga kunskapen inom företaget kan på så sätt kompletteras med extern kompetens inom juridik och teknik, på ett sätt som tillgodoser de egna behoven. Därmed skapas goda förutsättningar för att ditt företag ska nå målet för ett välutvecklat IPR Management: att ligga steget före konkurrenterna.