>

Relaterade personer

Stefan Wendén

David Klose

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt Tvistelösning

5 maj 2009 · Nyhet

Storseger för MKB

Tvisten mellan MKB och Rimp AB (f.d. Fiberdata AB) har sitt ursprung i Fiberdatas leverans av utrustning till MKBs stadsnät mellan åren 2000 och 2002. MKB hävde avtalet med Fiberdata och yrkade skadestånd för den skada MKB lidit på grund av hävningen. Under processens gång har Fiberdata AB bytt namn till Rimp AB och sålt sin verksamhet till ett annat bolag. Idag bedriver Rimp AB ingen känd verksamhet. Bolaget är dotterbolag till noterade bolaget HiFab Group AB (publ) (tidigare Thalamus).

Malmö tingsrätt fann att grund för MKBs hävning och skadeståndsanspråk förelåg. Rimp AB skall av denna anledning genast betala 27 017 219 kronor jämte ränta och rättegångskostnader till MKB, enligt tingsrättens dom. Totalt uppgår MKBs ersättningsanspråk enligt domen till drygt 45 000 000 kronor, per dagen för dom i målet. MKB har ansökt om omedelbar verkställighet av domen.

Domen, som meddelades den 5 maj 2009, har principiellt intresse eftersom entreprenadtvister ofta avgörs i skiljeförfarande och därför inte kommer allmänheten till kännedom.

MKB företräddes av Moll Wendén genom advokaterna Stefan Wendén och David Klose.