>

8 mars 2024 · Artikel

EU skärper exportförbud – Krav på ”no re-export to Russia clause” med risk för straffansvar för styrelse och VD

Den 18 december 2023 antogs EU:s tolfte sanktionspaket som en motåtgärd mot Rysslands fortsatta invasion av Ukraina. Paketet inkluderar införandet av artikel 12g i Rådets Förordning (EU) 883/2014 med syftet att motverka kringgående av EU:s exportförbud och mer specifikt den situation där varor som exporteras till tredjeländer återexporteras till Ryssland. De nya reglerna medför bland annat krav på att avtal från och med den 20 mars 2024 ska inkludera en klausul där motparten förbinder sig att inte återförsälja produkter till Ryssland. Kravet medför att även existerande avtal måste ses över och eventuellt anpassas.

Exportförbudet

Genom artikel 12g införs en skyldighet för exportörer inom EU att inkludera en ”no re‑export to Russia clause” som förbjuder återexport till Ryssland och återexport för användning i Ryssland. Förbudet avser avtal som omfattar försäljning, leverans, överföring eller export av produkter eller teknik som är lämpade för användning inom luftfarts- eller rymdindustrin eller produkter såsom flygbränsle, bränsletillsatser, vapen och ammunition. Dessutom innehåller det tolfte sanktionspaketet en lista över produkter (gemensamt högprioriterade produkter) (bilaga XL till förordningen) som tidigare inte har omfattats av sanktioner.

Bilaga XL innehåller flera förbjudna produkter med dubbla användningsområden och avancerade tekniska produkter som används i ryska militära system. Exempelvis elektroniska komponenter såsom integrerade kretsar och apparater för mottagning, omvandling och sändning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater för uppkoppling och dirigering samt produkter som är nödvändiga för tillverkning av de elektroniska komponenterna. Även en produkt som integrerat en mindre komponent där den mindre komponenten omfattas av exportförbudet genom att dess HS-kod finns listad i bilaga XL omfattas av exportförbudet.

Undantag och ikraftträdande av ”no re-export to Russia clause”

Vid export till EU:s partnerländer, vilka framgår av bilaga VIII till förordningen, (USA, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Norge och Schweiz) undantas emellertid kravet på införande av åtgärder i kommersiella avtal. 

Från och med den 20 mars 2024 träder skyldigheten att inkludera en ”no re-export to Russia clause” i kraft. För avtal ingångna före den 19 december 2023 ska skyldigheten att införa en ”no re-export to Russia clause” inte gälla förrän den 20 december 2024 eller fram till deras sista giltighetsdag, beroende på vilket som inträffar först.

Krav på rättsliga åtgärder

Företag uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i artikel 12g. Skyldigheterna kompletterar tidigare publicerade listor över kritiska varor där företag redan förväntas vidta lämpliga åtgärder för att förhindra återexport till Ryssland.

För att säkerställa efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i artikel 12g bör en ”no re-export to Russia clause” innehålla lämpliga rättsliga åtgärder som aktualiseras vid överträdelser. Åtgärderna bör vara av betydande styrka och utformade för att avskräcka aktörer utanför EU från att begå överträdelser. Exempelvis kan åtgärder innefatta en uppsägning av avtalet eller vite. Klausulen bör också identifieras som en väsentlig del av avtalet.

Underrättelseskyldighet och straffansvar 

Utöver ovan medför de nya reglerna även en rapporteringsskyldighet för exportörer om tredjelandsmotparten bryter mot någon av de avtalsenliga skyldigheter som reglerna innebär. Så snart en exportör får kännedom om överträdelsen ska exportören underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är medborgare, bosatta eller etablerade.

Den svenska regeringen har ännu inte (per den 15 mars 2024) fastställt vilken myndighet som ansvarar för att ta emot sådana rapporter. Följaktligen är den svenska regeringen den behöriga myndigheten tills dess att uppgiften delegeras till en annan myndighet.

Överträdelse av sanktionsreglerna kan medföra böter samt fängelse för styrelseledamöter eller VD.


För frågor avseende kommersiella avtal och sanktionsklausuler är ni välkomna att kontakta Mikael KarlssonAlexandra Johansson eller Josefine Ljungberg Palm.