>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Madelene Rask

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning

11 januari 2024 · Artikel

Skadeståndskrav mot en konkursgäldenär? Om möjligheten att utnyttja gäldenärens ansvarsförsäkring

Under år 2023 har antalet konkurser i Sverige ökat i förhållande till tidigare år. Att ett företag går i konkurs får inte endast konsekvenser för företaget och dess anställda utan leder även till frågor för den som på ett eller annat sätt har en relation med konkursgäldenären. Om konkursgäldenären har orsakat någon en skada är utsikterna för att få ersättning från konkursboet i regel låga. Det är därför viktigt att hålla reda på vilka möjligheter som finns för att kunna få ersättning för sin skada. En sådan möjlighet kan vara att rikta kravet direkt mot konkursgäldenärers försäkringsbolag. 

Inflationen och höga räntor har lett till ett hårt företagsklimat under 2023. Enligt affärs- och kreditföretaget UC:s årliga sammanställning har antalet konkurser under året legat på de högsta nivåerna sedan finanskrisen på 90-talet. Den svenska lågkonjunkturen förespås pågå till år 2025 och osäkerhet råder när konkurstrenden kommer att vända. 

Konkursboets tillgångar ska fördelas mellan fordringsägarna

När ett företag går i konkurs ska företagets tillgångar ofta fördelas mellan flera olika fordringsägare. Vanligtvis räcker inte tillgångarna i företaget för att betala samtliga skulder. Om man har ett skadeståndskrav mot ett företag som går i konkurs kan det därmed vara svårt att få ersättning från konkursboet för skadan. 

I flera företagsförsäkringar ingår dock en ansvarsförsäkring som kan tas i anspråk om företaget har orsakat någon en skada. Om försäkringsersättningen utbetalas till konkursboet kan ersättningen emellertid komma att fördelas mellan flera fordringsägare och inte bara gå till den som företaget har orsakat skada. 

Skadelidande kan utnyttja konkursgäldenärens ansvarsförsäkring

Normalt sett är det enbart försäkringstagaren själv som kan bestämma om ansvarsförsäkringen ska tas i anspråk, men när företaget gått i konkurs har den skadelidande en egen rätt. Det finns en möjlighet för en skadelidande att rikta krav direkt mot konkursgäldenärens försäkringsbolag för att nyttja dennes ansvarsförsäkring.

Det innebär att man kan vända sig direkt till konkursgäldenärens försäkringsbolag och förhoppningsvis få ut skadeståndet den vägen. En fördel är att försäkringsersättningen går direkt till den skadelidande i stället för att riskeras att delas upp mellan fordringsägare i konkursboet.

Den skadelidande har som huvudregel samma rätt till försäkringsersättning som konkursgäldenären  

Huvudregeln vid den försäkrades konkurs är att den skadelidande varken ska komma i bättre eller sämre läge än den försäkrade. Det innebär att den skadelidande får samma rätt till försäkringsersättning som avtalet ger den försäkrade om inte annat följer av lag eller försäkringsvillkor. 

En eventuell rättsförlust för den försäkrade träffar således som huvudregel även en skadelidande som ställer direktkrav. Undantag i försäkringsvillkoren och andra begränsningar för försäkringsersättning gäller därmed även mot den skadelidande.

Håll koll på försäkringsvillkoren i motpartens ansvarsförsäkring

Det är inte ovanligt att försäkringsvillkoren innehåller krav på att en skada ska anmälas inom en viss tid.  Det är därmed viktigt att försöka säkerställa att en anmälan om skadeståndskravet till försäkringsbolaget görs i rätt tid för att rätten till försäkringsersättning inte ska gå förlorad. 

Det kan därför vara bra att i samband med att ett skadeståndskrav framställs också uppmana motparten att anmäla kravet till sitt försäkringsbolag eller att man på egen hand anmäler sitt krav till försäkringsbolaget så snart man får vetskap om motpartens konkurs. 

Kontrollera och ställ krav på att din motpart har en ansvarsförsäkring

Vid ingående av avtal är det relevant att kontrollera ifall motparter har en ansvarsförsäkring och villkoren för denna. Detta för att lättare kunna kalkylera eventuella risker, snabbare kunna agera och förhoppningsvis få ersättning för eventuell skada för det fall motparten går i konkurs. 

En ansvarsförsäkring hos motparten innebär en större trygghet för dig. I vissa fall kan det även vara lämpligt att ett villkor tas in avtalet med motparten om en skyldighet att inneha sådan försäkring, exempelvis vid större eller långvariga projekt.