>

Relaterade verksamhetsområden

Bolagsrätt Kapitalmarknad och publik M&A

12 mars 2022 · Artikel

Riksdagen återinför den tillfälliga stämmolagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning återinför tillämpningsföreskrifter

Aktiebolag och ekonomiska föreningar med kalenderår står i nuläget inför sina årsstämmor. Då riksdagen den 23 februari 2022 röstade för återinförandet av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ökar flexibiliteten. Den tillfälliga stämmolagen gäller från den första mars till den sista december 2022. Även Kollegiet för svensk bolagsstyrning har återinfört sina särskilda tillämpningsföreskrifter med anledning av covid-19.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor började gälla den 15 april 2020. Den tillfälliga lagen var tidsbegränsad och upphörde att gälla den 31 december 2021. På regeringens förslag har riksdagen nu den 23 februari 2022 beslutat om att återinföra den tillfälliga stämmolagen. 

Tillfällig stämmolag ökar flexibiliteten och deltagandet

Många aktiebolag och ekonomiska föreningar har sina årsstämmor nära förestående då ordinarie bolags- respektive föreningsstämmor måste hållas senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Den tillfälliga stämmolagen ökar flexibiliteten för aktiebolag och ekonomiska föreningar då de återigen får en ökad möjlighet att använda sig av fullmakter och poströstning vid stämmor. Bolags- respektive föreningsstämmor kan återigen även helt hållas utan fysiskt deltagande. Återinförandet av den tillfälliga stämmolagen innebär följande för aktiebolag: 

  • Styrelsen i ett aktiebolag får inför bolagsstämma besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman. Fullmaktsformulär får tillhandahållas genom att publiceras på bolagets webbplats.
  • Styrelsen får besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.
  • Styrelsen får besluta om att stämma inte ska hållas på en viss ort utan att stämman istället ska hållas genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

Den återinförda tillfälliga stämmolagen gäller från den 1 mars 2022 till den 31 december 2022. De ökade möjligheterna som lagen medför kan därför användas på alla stämmor som hålls från och med ikraftträdandet. Detta medför även att det är möjligt att kalla till en stämma i enlighet med den tillfälliga stämmolagen om stämman som tidigast hålls den 1 mars 2022.

Det framgår av propositionen till återinförandet att lagen under dess tidigare tillämpningstid medfört ett ökat deltagande vid stämmor. I propositionen framgår vidare att justitiedepartementet arbetar med att analysera frågan om ett införande av permanenta regler avseende bland annat digitala stämmor. 

Kollegiets särskilda föreskrifter återinförs

Kollegiet för svensk bolagsstyrning meddelade även den 25 februari 2022 att de särskilda tillämpningsföreskrifterna med anledning av covid-19 har återinförts och ska gälla under hela 2022. Detta innebär att

  • noterade bolag inte behöver lämna information på sin hemsida om tid och plats för stämma samt tidpunkt då aktieägare ska ha inkommit med förslag till stämma
  • styrelseledamöter och verkställande direktör inte måste närvara på stämma
  • bolagets valberedning inte måste lämna förslag till ordförande vid årsstämma. 

Kollegiets föreskrifter påverkar inte styrelsens och verkställande direktörens skyldighet att vid bolagsstämma ha beredskap att kunna lämna upplysningar till aktieägare och fatta erforderliga beslut.