>

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

13 maj 2022 · Artikel

Nytt förslag på stämpelskatt vid fastighetsbildning

I december 2020 gav regeringen Lantmäterimyndigheten uppdraget att utreda förutsättningarna för införande av en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom bland annat fastighetsbildning. Våren 2022 har Lantmäteriet publicerat en rapport med förslag på införande av en stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder likt den stämpelskatt som uppstår vid förvärv av fast egendom genom exempelvis köp eller byte.

Enligt nuvarande bestämmelser utgår stämpelskatt vid förvärv av fast egendom (eller tomträtt) genom bl.a. köp eller byte. För juridiska personer är nuvarande stämpelskattesats 4,25 procent av den förvärvade egendomens värde. För bostadsrättsföreningar och fysiska personer är stämpelskattesatsen idag 1,5 procent. Det värde som ska ligga till grund för skattens beräkning bestäms genom att köpeskillingen jämförs med fastighetens taxeringsvärde föregående år. Det högsta av dessa två värden anses utgöra den förvärvade egendomens värde och utgångspunkt för stämpelskattens beräkning.

Den utlösande faktorn för att stämpelskatt ska utgå vid förvärv – dvs. köpet eller bytet – är att ansökan om lagfart beviljas. Vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder, såsom fastighetsreglering och klyvning, ska ansökan om lagfart inte ske, varför stämpelskatten i samma veva undviks. Mot denna bakgrund föreslår Lantmäteriet i sin rapport att stämpelskatteplikten utvidgas till att omfatta även fastighetsbildningsåtgärderna (i) jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, (ii) fastighetsregleringsförvärv och (iii) klyvningsförvärv. 

Jordabalksförvärv följt av fastighetsbildning

Genom fastighetsbildning kan en fastighet som förvärvas genom köp eller byte sammanföras med en fastighet som köparen redan har lagfart på. Förvärvet följs då av en ansökan om antingen fastighetsreglering eller avstyckning med efterföljande sammanslagning i stället för ansökan om lagfart.

När fastighetsbildningsåtgärden kommit till stånd omfattas den tillförda egendomen av den redan existerande lagfarten, varför stämpelskatt enligt gällande rätt inte aktualiseras. I dessa fall är det inledande förvärvet skattepliktigt men händelsen som utlöser stämpelskatt, dvs beviljandet av lagfart, inträffar aldrig då förvärvet åtföljs av en efterkommande fastighetsbildningsåtgärd.

För att utvidga stämpelskatteplikten till att omfatta fastighetsbildning efter ett skattepliktigt förvärv föreslår Lantmäteriet därför att skattskyldighet ska inträda när uppgift om fastighetsbildning registreras i fastighetsregistret. 

Fastighetsregleringsförvärv

Med fastighetsreglering avses att fast egendom överförs från en eller flera fastigheter till en eller flera andra fastigheter. Om överlåtande och övertagande fastighet ägs av olika personer sker ett förvärv som enligt gällande rätt är stämpelskattefritt. Lantmäteriet föreslår därför att sådana förvärv ska bli stämpelskattepliktiga och att schabloniserat skatteuttag ska gälla, varmed skatten ska baseras på marknadsvärdeminskning för den avstående fastigheten i transaktionen. 

Lantmäteriet föreslår dock en generell skattereduktion i syfte att begränsa en hämmande effekt på ändamålsenliga fastighetsregleringar. För fysiska personer ska detta medföra att beskattning endast ska ske på den del av värdet som överstiger 1 000 000 kronor och för juridiska personer 350 000 kronor.

Vid ett fastighetsregleringsförvärv upprättas vanligtvis inte några underlag som kan användas för beskattning i förrättningen. Lantmäteriet berörde frågan om hur underlag ska samlas in och vem som ska åläggas uppgiftsskyldighet, men lämnade inga konkreta förslag på hur frågan ska hanteras utan menade att detta bör utredas särskilt. 

Klyvningsförvärv

Att klyva en fastighet innebär att fastigheten delas upp i flera lotter som därefter kan bilda egna fastigheter eller ingå i andra fastigheter genom fastighetsbildningsåtgärder. Enligt nuvarande bestämmelser är ett klyvningsförvärv skattefritt vid en s.k. skenklyvning. En skenklyvning medför att en samägd fastighet klyvs, varefter en av delägarna tilldelas en större ägarandel i fastigheten i form en klyvningslott än vad denne hade i ursprungsfastigheten.

Lantmäteriet föreslår att klyvningsförvärv ska blir stämpelskattepliktiga och att skattesatsen ska beräknas på marknadsvärdet av den andel av klyvningslotten som har förvärvats. Vidare föreslår Lantmäteriet att samma typ av skattereduktion som föreslås för fastighetsregleringsförvärv ska gälla vid klyvningsförvärven. Lantmäteriet identifierar även i denna situation behovet av en särskild utredning för att fastställa hur förfarandet för skatteuttag ska gå till.

Vad kan förväntas framgent? 

Av Lantmäteriets utredning framgår inget förslag på tidpunktför införande av nya regler.  Lantmäteriet bedömer att berörda myndigheter behöver ett år för iordningställande av organisatoriska åtgärder med anledning av den nya lagen.  Vidare menar Lantmäteriet att det finns ett behov av ytterligare utredning innan förslaget kan träda i kraft, vilket ger en fingervisning om att implementering och ikraftträdande kommer dröja mer än ett år. 

Lantmäteriet diskuterar även behovet av övergångsbestämmelser och föreslår att nya regler ska tillämpas på förvärv där ansökan om fastighetsbildning inkommit efter ikraftträdandet av förslagets bestämmelser.

Vår kommenterar

Frågan om en generell stämpelskatteplikt på förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder har tidigare aktualiserats, men bordlagts av diverse skäl. Genom det nu lämnade förslaget verkar dock en harmonisering av bestämmelserna för stämpelskatt komma allt närmre. 

För det fall Lantmäteriets förslag resulterar i en ny lagstiftning har såväl juridiska som fysiska personer att räkna med ökade kostnader i samband med förvärv av fast egendom. En ny lagstiftning kommer även att påverka möjligheterna att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning, särskilt avseende skogs- och jordbruk samt genomförande av generationsskiften. 

Slutligen förväntas en konsekvens av att de nya bestämmelserna bli ett ökat flöde av ansökningar beträffande fastighetsbildningar och därtill långa handläggningstider hos Lantmäteriet innan ikraftträdandet.