>

Relaterade verksamhetsområden

Tvistelösning Marknadsrätt

22 mars 2010 · Nyhet

Ny praxis beträffande miljöargument i marknadsföring

Moll Wendén har för klients räkning vunnit framgång i ett marknadsrättsligt avgörande. Marknadsdomstolen lämnade bifall åt Moll Wendéns klients huvudyrkande om förbud och motparten förbjöds att använda sig av det ifrågasatta marknadsföringsmaterialet, vid äventyr av vite om 1 miljon kronor.  

Motparten måste därtill senast den 26 september 2010 ha avlägsnat uttrycket ”närproducerat” på samtliga produktförpackningar som var föremål för prövning i målet.

Avgörandet har prejudicerande verkan i fråga om hur svenska livsmedelsaktörer framöver kan använda sig av uttrycket ”närproducerat”. Marknadsdomstolen bekräftar att uttrycket ”närproducerat” uppfattas som lokalt producerat. Som en konsekvens av detta finner domstolen att uttrycket är ovederhäftigt i rikstäckande marknadsföring om produktionen sker på endast en plats i Sverige.

På förekommen anledning betonade marknadsdomstolen också att det i och för sig inte möter något hinder att pröva påståenden i marknadsföring som förekommit under lång tid, samt att det förhållandet att en näringsidkare har valt att utforma sin marknadsföring i form av frågor inte medför att dessa inte kan prövas.

Domstolen förbjöd som en följd av detta även två marknadsföringspåståenden som formulerats som retoriska frågor och använts sedan 1994.