>

1 februari 2016 · Nyhet

Ny överenskommelse mot korruption inom byggbranschen

Bygg- och fastighetsbranschen har för första gången enats med Sveriges Kommuner och Landsting kring en gemensam gränsdragning för vad som ska anses utgöra korruption.

Bakgrunden är att cirka en tredjedel av anmälda mutbrott involverar personer inom bygg- och anläggningssektorn. Tidigare har bolag och offentliga organisationer i branschen haft delvis olika riktlinjer för vad de anser vara godtagbart inom ramen för representation, sponsring, bisysslor och liknande.

Detta har lett till förvirring och försvårad gränsdragning. Genom överenskommelsen sätts en gemensam högsta gräns för vad som anses tillåtet. Bolag och offentliga organisationer med striktare regler kommer fortsättningsvis kunna tillämpa dessa framför överenskommelsen.

Moll Wendén biträdde Veidekke Sverige AB i förhandlingarna.

Läs överenskommelsen i dess helhet här.