>

Relaterade personer

Mikael Karlsson

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

11 december 2019 · Nyhet

Nederman Holding AB har förvärvat Gasmet Technologies Oy

Moll Wendén har varit ansvarig legal rådgivare åt Nederman vid förvärv av Gasmet Technologies Oy, ett världsledande bolag inom området FTIR gasanalys och utsläppsövervakning med över 100 anställda globalt.

Gasmet, som grundades 1990, är den ledande leverantören av system för FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) gasanalys och utsläppsövervakning med mer än 30 års erfarenhet inom FTIR. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta lösningar för övervakning av utsläpp från industrier samt portabla instrument för att studera klimatförändringar och säkerställa människors hälsa och säkerhet.

Gasmet är baserat i Helsingfors men verkar globalt genom helägda dotterbolag i Tyskland, Storbritannien, Hongkong, Kanada och Österrike. Verksamhetsåret 2018 omsatte Gasmet-koncernen drygt 21 miljoner euro och för 2019 förväntas omsättningen att stiga markant.

Förvärvspriset uppgår till ett rörelsevärde om cirka 56 miljoner euro beräknat på en kontant- och skuldfri basis.

För mer information se Nedermans pressrelease.

Moll Wendéns team bestod av Mikael Karlsson (ansvarig delägare), Henric Stråth och Eric Lindgren. Moll Wendén har assisterats av lokala ombud i Finland, Tyskland, Storbritannien, Hongkong och Kanada.