>

3 maj 2024 · Event Nyhet

Moll Wendén föreläser om AI och juridik på Handelskammaren

Den 16 maj föreläser Simon Wilkens om AI ur ett juridiskt perspektiv hos Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Fokus under förmiddagen kommer bland annat att ligga på ansvarsfrågor, olika rättighetsaspekter och vad du bör överväga för att säkerställa att det värde som ditt företag genererar skyddas.

Deltagare under seminariet kommer få möjlighet att reflektera över:

  • AI-förordningen
    Lär dig om hur nyligen införd lagstiftning påverkar AI-branschen och vilka krav som ställs på transparens och ansvarstagande.
  • Vikten av genomtänkta AI-policys
    Utforska varför tydliga och tillförlitliga policys kan vara ett värdefullt verktyg för säker användning av AI samt för att bygga förtroende bland kunder och samarbetspartners.
  • Implementeringsstrategier
    Diskutera strategier för att införa AI-policys som kan bidra till din organisations interna säkerhet och efterlevnad av relevanta lagar och förordningar.