>

Relaterade personer

Henric Stråth

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

10 januari 2018 · Nyhet

Moll Wendén har biträtt XANO Industri AB (publ) vid förvärv av samtliga aktier i Blowtech Group AB

XANO har den 2:e januari 2018 förvärvat samtliga aktier i Blowtech Group AB. Moll Wendén har biträtt XANO med juridisk rådgivning. Blowtech är en ledande nordisk aktör inom teknisk formblåsning av plast. 

Blowtech producerar komplexa komponenter till fordon och anläggningsmaskiner samt för utrustning inom infrastruktur. Företaget har genom mångårig erfarenhet av formblåsning skapat sig en mycket stark position på framför allt den nordiska marknaden. Blowtech Group har produktionsanläggningar i Gnosjö och Kongsvinger med totalt ca 120 anställda.

Förvärvet omfattar även LTBP Sweden AB, i vars fastighet den svenska verksamheten bedrivs. Omsättningen uppgår till 250 MSEK med en rörelsemarginal om ca 12 procent och den sammanlagda balansomslutningen är ca 200 MSEK. De förvärvade verksamheterna väntas bidra med 1:25 SEK i resultat per aktie på årsbasis.

XANO-koncernen utgörs av nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.
Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Solutions, Precision Technology och Rotational Moulding. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Nasdaq Stockholm.

Förvärvet av Blowtech ger XANO-koncernen tillgång till ytterligare teknikkompetens inom plast­bearbetning och därtill nya marknadssegment. Härutöver skapas förutsättningar för samordnings­vinster genom utbyte mellan systerföretagen, där de enskilda enheterna stärks samtidigt som det gemen­samma marknadserbjudandet breddas.

I samband med förvärvet ombildas XANOs affärsenhet Rotational Moulding och byter vid årsskiftet namn till Industrial Products. Blowtech blir en del av denna tillsammans med Cipax och Ackurat.

Köpeskillingen, som betalas dels kontant och dels genom överlåtelse av egna aktier, uppgår till ca 238 MSEK på skuldfri basis.  För mer info klicka här.

Moll Wendéns team bestod bl a av Henric Stråth.