>

9 november 2023 · Nyhet

Moll Wendén biträder SensoDetect Aktiebolag vid en företrädesemission av units om cirka 19,4 MSEK samt vid utställandet av en obligation om 3,7 MSEK

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,8 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget utställer även en obligation om 3,7 MSEK.

SensoDetect Aktiebolag är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight Stock Market. Företaget erbjuder produkter för diagnostik, medicinering och hälsa inom ADHD, schizofreni, autismutredningar, läkemedelseffektsmätning och hörselscreening, vilket minskar den ekonomiska påverkan på hälso- och sjukvården och ger snabbare och säkrare resultat för patienter och anhöriga. 

För mer information, se SensoDetects pressmeddelande här.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare till SensoDetect Aktiebolag i samband med företrädesemissionen respektive utställandet av obligationen.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Eira Sjösvärd.