>

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

19 oktober 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission

Moll Wendén biträder Scandinavian ChemoTech AB vid emission av units om cirka 20,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 40,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

ChemoTech är ett medicinteknikföretag med säte i Lund som grundades 2015 av experter inom strålfysik, kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Bolaget har utvecklat ett nytt patenterat behandlingsalternativ för människor och djur med maligna tumörer (cancer). Metoden syftar till att signifikant förstärka upptagningen av cellgifter enbart i de områden som avses att behandlas och där cancerceller finns, och möjliggör därmed en cancerbehandling med mycket låga cellgiftsdoser i jämförelse med konventionella cancerterapier.   

ChemoTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra kostnadseffektiva innovationer och lösningar för behandling av olika typer av cancer för både människor och djur genom att minska biverkningar och oönskad destruktion av frisk vävnad. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet CMOTEC B. Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt ChemoTech och Mangold Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare och agerar emissionsinstitut till ChemoTech i företrädesemissionen. 

För mer information, se ChemoTechs pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexandra Johansson och Alexander Blom Vigsø