>

Relaterade verksamhetsområden

Kapitalmarknad och publik M&A

7 september 2022 · Nyhet

Moll Wendén biträder Calmark Sweden AB vid emission av units om cirka 26,1 MSEK

Moll Wendén biträder Calmark Sweden AB vid emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid fullteckning i erbjudandet tillförs bolaget initialt cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020.

I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad.

Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. 

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare till Calmark i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, se Calmarks pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Mikaela Lenander och Alexander Blom Vigsø.