>

4 januari 2010 ·

Moll Wendén biträder Atlantic Container Line vid gränsöverskridande fusioner

Moll Wendén har biträtt Atlantic Container Line AB (ACL) i samband med en omstrukturering som har inneburit två gränsöverskridande fusioner. Fusionerna är bland de första gränsöverskridande fusioner med ett svenskt övertagande bolag som har genomförts i Sverige sedan EG:s direktiv 2005/56, om gränsöverskridande fusioner, implementerades i svensk rätt.

Genom fusionerna upptogs det belgiska dotterbolaget Atlantic Container Line Benelux NV samt det nederländska dotter-dotterbolaget Atlantic Container Line Europe BV i den svenska koncernmodern. Deras verksamhet kommer efter fusionerna i stället att bedrivas genom filialer. Fusionerna är en del av en mer omfattande omstrukturering, syftande till att all verksamhet inom koncernen skall bedrivas som en juridisk enhet.

ACL är ett ledande rederi specialiserat på linjesjöfart för containers, överdimensionerad och tung last samt fordon. ACL tillhör de mest väl ansedda operatörerna för trafik över Nordatlanten och äger förnärvarande världens fem största roll-on/roll-off containerfartyg. ACL ingår i den internationella rederikoncernen Grimaldi Group.

Moll Wendén har ansvarat för den bolagsrättsliga rådgivningen avseende den svenska delen av projektet, vilket även har involverat belgiska och nederländska rådgivare.